1.2.2021 - 19.2.2021, 6.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.
Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie.
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.


deníkový záznam


Literární žánry a druhy starověku, práce s lit. pojmy.Skloňování podstatných jmen a slov cizího původu.
Jeden den starověkým Egypťanem - slohová práce s využitím informací z ČS dějiny- dodržení odstavců, myšlenková mapa

PT: Mediální výchova - slohový útvar zpráva (seriózní zpráva x bulvární- skupinová práce, příklady v našich médiích)
Anglický jazyk
Žák se zeptá na základní informace.

Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
• zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět - Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.

• porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
Průřezové téma:
Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.Téma cestování
- dopravní prostředky
- vyjádření zážitků pomocí minulého času, pravidelná i vybraná nepravidelná slovesa (kladné a záporné věty, otázky)

V učebnici lekce 3/C,D
Člověk a společnost
rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné).
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život


na vybraných příkladech zhodnotí mozaiku multikulturního světa.

porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit.


rozlišuje zásadní přírodní znaky důležité pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa.
Starověký Egypt
Indie a Čína

volba - kampaň, heslo, tým a spolupráce

Severní Afrika - podnebné, kulturní a hospodářské oblasti
- kultura, faraoni, památky (práce ve skupinách - každodenní život)
- práce s referáty, vyhledání informací- PT: Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova
- praktická ukázka, - propojení s ročníkovým projektem Hit Hit

kulturní a přírodní region severní Afriky, práce s mapou, textem, skupinová práce
Informační a komunikační technologie
Žák zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. základní příkazy základní algoritmy ovládání programového prostředí (jazyka) Jedna hodina v tomto období bude věnována tématu BEZPEČNOST NA INTERNETU.
Člověk a svět práce
užívání technické dokumentace a připrava vlastního jednoduchého náčrtu výrobku; čtení jednoduchých výkresů a pracovních postupů a návodů; pravoúhlá projekce; kótování;
Matematicko fyzikální základ
Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem.
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru racionálních čísel.
Řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel.
Druhy úhlů - členění na - ostré, tupé, pravé, přímé a souhlasné, střídavé, vedlejší a vrcholové.
Násobení a dělení desetinných čísel.
Slovní úlohy s desetinnými čísly.
znaky dělitelnosti
prvočíslo
rozklad na součin prvočísel
nejmenší společný násobek (nsn)
největší společný dělitel (NSD)
Svět přírody
Odvodí na základě pozorování základní projevy chování savců v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.

Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných savců a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se savci.

rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu.

používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii.
Projevy chování savců, adaptace živočichů k různým podmínkám prostředí


stavba a funkce těla, orgánových soustav (savci)


zásady bezpečného chování ve styku se savci

tvary zemského povrchu

základní geografické, topografické a kartografické pojmy


Šelmy kočkovité, medvědovité, lasicovité, psovité, ploutvonožci, kytovci, sirény


povrch severní Afriky se zaměřením na přímořské státy
Estetická výchova
obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
znázornění sebe jako faraona
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Vzdělávací videa z oblasti sportu.