18.1.2021 - 29.1.2021, 6.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.

Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby a názory na umělecké dílo.

Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Používá správné tvary slov v písemném projevu.- prezentace poznámek, zapojení se do diskuzeDalší zadání četby.Skloňování podst. jmen rodu mužského vč. podst. jmen cizího původu.

Uplatňování pravopisných zásad, práce s chybou.

propojení s ČS a třídním projektem Hit Hit
Anglický jazyk
Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Žák vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
Žák se zeptá na základní informace.
• písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat
• popis událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami - Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
• zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět - Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.
Téma Cestování
Pohled z prázdnin; použití minulého času (pravidelná i nepravidelná slovesa); popis zážitků.
V učebnici lekce 3/B-D
Člověk a společnost
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné).
rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život

památky starověkého Egyptadějiny star. Egypta, život Egypťanů


- úvod, co to volby jsou - návaznost na práci s knihou Volte zvířata
- pyramidy a hrobky, malířství - práce s obrazovým materiálem
- referáty, práce s textem - mumifikace
- opakovací test v týdnu od 18. leda- praxe- volba zvířete k adopci v rámci projektu Hit Hit v týdnu od 25. ledna
Informační a komunikační technologie
Žák zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textovém editoru. textový editor - využití nabytých znalostí Žáci prezentují své referáty na téma „Hudební interpreti" - propojení s výstupy v předmětu Estetická výchova.
Člověk a svět práce
užívání technické dokumentace a připrava vlastního jednoduchého náčrtu výrobku; čtení jednoduchých výkresů a pracovních postupů a návodů; návaznost na MF - "Žák pracuje s měřítky map a plánů."
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel.
Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem.
Násobení a dělení desetinných čísel.
Slovní úlohy s využitím matem. operací s desetinnými čísly a výpočet obvodu a obsahu obdélníku a čtverce.
druhy úhlů - členění na - souhlasné, střídavé, vedlejší a vrcholové
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (savci)


adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (savci)

rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (savci)
Estetická výchova
Dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého. Reflexe hudebního poslechu. Propojeno s prezentacemi v předmětu ICT.