4.1.2021 - 15.1.2021, 6.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Samostatně připraví referát.

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo.

Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.
slohové útvary a postupy

literární žánry epiky (bajka, pověst, pohádka)

reflexe vypracovaných referátů, připomenutí zásad tvorby referátu

zpracování dalšího záznamu z četby

skloňování podstatných a přídavných jmen, skloňování podst. jmen cizího původu
vypravování - jak tvořit příběh, co je to gradace děje, psaní přímé řeči

Anglický jazyk
Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Žák se zeptá na základní informace.
• písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat
• zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět - Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.
Cestování, dotazník pro potřeby cestování (vízum, hotel, letiště, …); pohled z prázdnin; použití minulého času (pravidelná i nepravidelná slovesa); popis zážitků; otázky v minulém čase.
Člověk a společnost
rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací

rozlišuje zásadní přírodní znaky důležité pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa.
srovnává postavení světadílů, oceánů a makroregionů světa.
najde a určí na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií.
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
porovnává a přiměřeně hodnotí kulturní a společenské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.


starověké civilizace - Egypt


Afrika - kontinent
- práce s textem - vyhledávání informací- pyramidy
- mumifikace - klíčová slova
Egypťan Sinuhet - propojení s literaturou

- práce s textem, mapou, základní informace o kontinentu
Informační a komunikační technologie
Žák zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textovém editoru. využití nabytých znalostí při práci na zadané téma Žáci pracují na zadaných referátech na téma „Hudební interpreti" - propojení s výstupy v předmětu Estetická výchova.
Člověk a svět práce
jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň; spojovací materiály a jejich použití a využití; video - použití nýtů; nýty; opakování vruty, šrouby a hřebíky;
Matematicko fyzikální základ
Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem.
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů.
Druhy úhlů v členění na - ostré, tupé, pravé, přímé a souhlasné, střídavé, vedlejší a vrcholové. Měření úhlů.
Početní operace s desetinnými čísly.
Obdélník, čtverec a z nich složené rovinné útvary
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.

rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině.

vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech.


rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (savci)


adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (savci)

kontinent Afrika
Estetická výchova
Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

Dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.
Změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality.

Reflexe hudebního projevu.