29.3.2021 - 9.4.2021, 7.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich využívá ve vhodné komunikační situaci.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.


Uvádí základní literární směry české literatury do konce středověku
gramatické kategorie ohebných slovních druhů

významové vztahy mezi větnými členy, přísudek slovesný, jmenný se sponou, jmenný beze spony, složený, druhy podmětu (vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný, holý, rozvitý, několikanásobný)


odkaz Jana Husa - chorály, Jednota bratrská
odevzdání záznamu z četby 8.4.
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Psaní jednoduchých příběhů/událostí jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou.
Odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.
Počasí, přírodní problémy, New York, Velikonoce.
Project lekce 3B, C
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně.
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Výběr, seřazení, doplňování odpovědí
vykonávání jednoduchých činností.
Tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých vět a slovních spojení.
Podstatná jména ve třetím pádu.
Témata: Ostern, In der Schule - nová slovní zásoba.
Španělský jazyk
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.užití slov a sloves k tématu Animalesčíslovky do 100
texty týkající se oslav Semana Santa
vlastní text + nahrávka


reakce na otázky týkající se čísel do 100

oslavy svátků ve španělsku a Mexiku
PT: Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život.
Vysvětlí myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky.
Popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky.
Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly a nastávají a co je jejich příčinou.
Husitství.
Snahy o reformu římskokatolické církve a postoj církve k nim.
Zámořské objevy, svět na počátku novověku.
Vývoj světových regionů.
Husitské války a jejich důsledky - opakování.
Jednota bratrská.
České království za Jagellonců.
Nejznámější mořeplavci, jejich plavby, důsledky.
Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.
Orgány samosprávy.

PT: Výchova demokratického občana, formy participace občanů v politickém životě - samosprávní jednotky státu.
Informační a komunikační technologie
I. skupina (podle Učebny) Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. Příprava tabulky - formát měny, desetinných čísel a procent. II. skupina (podle Učebny) Seznámení s programem iMovie výpočet obvodu a obsahu čtverce, obdélníku Od 5.4. výměna učitelů ve skupinách.
Člověk a svět práce
Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí. Tvorba procvičovacích materiálů - téma Bankovnictví.

Opakování - služby bank, aktiva a pasiva, úročení, investice, úvěry.
Matematicko fyzikální základ
řeší aplikační úlohy na procenta.

řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy.


slovní úlohy s procenty

osa úsečky a osa úhlu
Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí) - tasemnice. hlísti, měkkýši

zeměpis:
práce s atlasem - Jižní Amerika (státy)

Vytváří a využívá osobní myšlenkové schémata a mapy pro prostorové vnímání, hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich.

Vytváří a využívá osobní myšlenkové schémata a mapy pro vytváření postojů k okolnímu světu.
Projekt - Latinská Amerika
Estetická výchova
obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality

uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních)
dobrovolný úkol: CLOTHES PICTURE - koláž z oblečení a obyčejných věcí - parafráze na vybraný slavný obraz
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

on-line TV
on-line cvičení s pedagogem

Google Učebna