15.3.2021 - 26.3.2021, 7.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry české literatury od počátku 15. století do konce středověku.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.
Jan Hus - práce ve dvojicích - skupinové učení, literatura v době husitské

větné členy - procvičování, opakování, typy přísudků, vztahy mezi větnými členy

gramatické kategorie ohebných slovních druhů, skloňování jmenné, zájmennévlastní text - charakteristika nepřímá
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Žák popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou.
Popíše situace, události či zážitky za použití minulých časů.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Project 3. lekce
Německý jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně.
Používání základních zdvořilostních obratů.
Poskytnutí konkrétních informací.
Výběr, seřazení, doplňování odpovědí
vykonávání jednoduchých činností.
Určování času - hodiny.
Časové předložky "um, am, im".
Témata: Jahreszeiten, Wetter, Wettervorhersage - natáčení předpovědi počasí.
In der Schule - úvod.
Španělský jazyk
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
zapojí se do jednoduchých rozhovorů.

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.

los animales


reaguje na jednoduché otázky

La América Latina
- vytvoří jednoduchý text na základě osvojené slovní zásoby + použije probraná slovesa všech tří tříd
opakovací test 7.C 15.3., 7.A 16.3
jazykové hry - osmisměrky, tajenky
překlad písničky a jednoduchého textu, vyhledávání informací, protpjení s předmětem EGPR
PT: Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a svět
Člověk a společnost
Vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život.
Vysvětlí myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky.
Porovnává a přiměřeně hodnotí kulturní a společenské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.

Husitství.
Snahy o reformu římskokatolické církve a postoj církve k nim.

Osobnost Jana Husa.
Počátek, průběh a důsledky husitských bojů.
Jiří z Poděbrad, Jagellonci.
Severní a Jižní Amerika - obyvatelstvo a kultura.
Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.
Orgány samosprávy. PT: Výchova demokratického občana, formy participace občanů v politickém životě - samosprávní jednotky státu.
Informační a komunikační technologie
I. skupina (podle Učebny) Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. II. skupina (podle Učebny) Vyhledává informace v textu a zapíše je do prezentace stručně a v bodech. Tabulky - formát měny, procent, desetinných čísel, funkce suma. Práce s textem
Člověk a svět práce
Uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing). Produkty finančního trhu pro získávání prostředků.

Opakování, tvorba učebních a procvičovacích materiálů.
Matematicko fyzikální základ
Řeší aplikační úlohy na procenta.

Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.
příklady s procenty, slovní úlohy s procenty

Matematický klokan
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí)

zeměpis:
práce s atlasem - Střední a Jižní Amerika

Vytváří a využívá osobní myšlenkové schémata a mapy pro prostorové vnímání, hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich.

Vytváří a využívá osobní myšlenkové schémata a mapy pro vytváření postojů k okolnímu světu.
Projekt - Latinská Amerika

Příroda - žahavci, ploštěnci, vířníci, hlístice
Estetická výchova
na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu. pohybová improvizace

DOBROVOLNÝ ÚKOL - pohybový doprovod vybrané písně, nácvik slow motion
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Vzdělávací videa z oblasti sportu.
on-line cvičení s pedagogem

Google Učebna