1.3.2021 - 12.3.2021, 7.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry světové literatury středověkého období jejich významné představitele.

Uvádí základní literární směry české literatury od počátku 15. století do konce středověku.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě projevů podle komunikační situace.
Satiry hradeckého rukopisu - o Lišcě a džbánu.


literatura předhusitskácharakteristika, výtah, životopis
skupinová práce - porovnání staré a současné češtiny, bajka, satira

Zadání četby v GC - do 8.4.
Anglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami
Popis událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami.
Vyhledávání potřebných informací v jednoduchém textu.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Project 3, lekce 3 - minulý čas průběhový a prostý.
Německý jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně.
Používání základních zdvořilostních obratů
poskytnutí konkrétních informací.
Výběr, seřazení, doplňování odpovědí
vykonávání jednoduchých činností.
Určování času.
Časové předložky "um, am, im".
Témata: Jahreszeiten, Wetter, Wettervorhersage.
Španělský jazyk
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
zapojí se do jednoduchých rozhovorů


- opakování umístění věcí v prostoru- předložky, estar, hay
Animales - zvířata
- opakování, práce s textem, hra
- nová slovní zásoba, přídavná a podstatná jména( jejich postavení)
- slovesa 1., 2. a 3. třídy - opakování
Člověk a společnost
Rozpozná základní znaky gotiky, uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek z tohoto období.
Vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život.
Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
Gotické umění a vzdělanost, gotické památky.
Husitství.
Prezentace skupinových prací - Způsob života ve vrcholném středověku.
Zikmund Lucemburský.
Osobnost Jana Husa.
Obyvatelstvo a kultura Severní a Jižní Ameriky.
Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR, jejich orgánů a institucí.
Orgány státní moci v ČR. PT: Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola – demokratické principy a hodnoty v každodenním životě školy.
Informační a komunikační technologie
I. skupina (podle Učebny) Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. II. skupina (podle Učebny) Ovládá práci s rastrovou grafikou. Zpracuje informace v multimediální podobě. Ukázka programu Photoshop a základy práce s ním. Příprava materiálů ke zpracování.
Člověk a svět práce
Uveden příklady debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení.

Vysvětlí význam úroku placeného a přijatého.

Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice).
Služby bank, aktivní a pasivní operace.

Úročení.

Produkty finančního trhu pro investování.
Matematicko fyzikální základ
Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles.

Využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů.

Řeší aplikační úlohy na procenta.


opakování a procvičování počítání se vzorci, převody jednotek

opakování a procvičování počítání se vzorci, převody jednotek

zavedení pojmu procento, příklady s procenty
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí)

práce s atlasem - Latinská Amerika
Test - Severní a Jižní Amerika
Estetická výchova
na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
pohybová improvizacezměny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
DOBROVOLNÝ ÚKOL - pohybový doprovod vybrané písně, nácvik slow motion


POVINNÝ ÚKOL - medailonek vybraného učitele do školní kroniky - koláž/ poster / komix
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Vzdělávací videa z oblasti sportu.