1.2.2021 - 19.2.2021, 7.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov.

Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
slovotvorba - opakování, práce v online skupinách, význam odvozování v pravopisu - předpony s-, z-, vz, psaní n/nn u přídavných jmen


samostatná četba pověstí ze Starých pověstí českých, prezentace přečtené pověsti

výpisky, výtah
18.2. odevzdání čtenářského záznamu
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům.
Promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči.
Project 3, lekce 1 Culture, English Across the Curriculum, Revision
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Psaní slov, slovních spojení a vět na dané téma
sestavování krátkých písemných sdělení, pozdravů, poděkování, dotazů či vzkazů.
Používání základních zdvořilostních obratů
a poskytnutí konkrétních informací.
Časování vybraných nepravidelných sloves.
Určování času.
Časové předložky "um, am, im".
Témata: Jahreszeiten, Wetter, Wettervorhersage.
Španělský jazyk
zapojí se do jednoduchých rozhovorů

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a
s pečlivou výslovností a reaguje na ně.slovesa SER /ESTAR

reakce na otázky, vyhledávání ve slovníku
jejich časování a užití, přeložky místa, reakce na otázky, sl. zásoba - škola, vybavení, školní předměty
opakovací test na SER
abeceda - hra šibenice
poslech písničky a její překlad Los pollitos
Člověk a společnost
Objasní situaci a vnitřní vývoj českého státu a jeho postavení v evropských souvislostech.
Rozpozná základní znaky gotiky, uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek z tohoto období.
Porovnává a přiměřeně hodnotí potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
Počátky českého státu, jeho vnitřní vývoj, postavení v Evropě.
Gotické umění a vzdělanost, gotické památky.
Vztahy mezi světovými regiony.
České království za Lucemburků.
Život ve vrcholném středověku.
Gotická kultura.
Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR, jejich orgánů a institucí.
Orgány státní moci v ČR. PT: Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola – demokratické principy a hodnoty v každodenním životě školy.
Informační a komunikační technologie
I. skupina (podle Učebny) Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. II. skupina (podle Učebny) Ovládá práci s rastrovou grafikou. seznámení s editorem, práce v tabulkovém editoru, formát buňky příprava fotek pro následnou úpravu
Člověk a svět práce
Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení.

Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí.
Montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení.

Bankovnictví.
Matematicko fyzikální základ
Analyzuje základní vlastnosti těles.


Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles.


Využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů.
tělesa (název, vrchol, hrana, stěna, tvar stěny)

krychle, kvádr (výpočty s pomocí vzorce, převody jednotek délky a objemu)

hustota látek (vyhledávání v tabulkách)
vztah mezi hmotností, hustotou a objemem (výpočty s pomocí vzorce, převody jednotek hmotnosti a objemu)
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí)

práce s atlasem

Vytváří a využívá osobní myšlenkové schémata a mapy pro prostorové vnímání, hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich.

Vytváří a využívá osobní myšlenkové schémata a mapy pro vytváření postojů k okolnímu světu.Zeměpis - Severní, Střední a Jižní Amerika.
Estetická výchova
obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality

uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních
Povinný úkol: skupinová práce na medailonku o vybraném učiteli určeném do školní kroniky (koláž/komix/poster)
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Vzdělávací videa z oblasti sportu.