18.1.2021 - 29.1.2021, 7.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov.

Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
odvozování, skládání, zkracování, slovotvorný rozbor, rozbor stavby slovashrnutí probraného učiva lit. do 15. století,výtah, prvky charakteristiky
plánování odevzdání čtenářských záznamů na druhé pololetí
Anglický jazyk
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
Žák popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Minulý čas prostý, nepravidelná slovesa, tvorba otázek, záporu.
Popis členů rodiny, zálib, místa, kde žije. Popis rozdílů mezi životem u nás a ve Velké Británii.

Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Project lekce 1D, Culture
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Psaní slov, slovních spojení a vět na dané téma
sestavování krátkých písemných sdělení, pozdravů, poděkování, dotazů či vzkazů.
Představování sebe a členů rodiny, sdělení informací, popis skutečností.
Časování vybraných nepravidelných sloves.
Časové předložky "um, am, im".
Témata: Jahreszeiten, Wetter.
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.
číslovky do 100
přídavná jména
abeceda
- otázky a jejich tvorba
sloveso ESTAR
opakování číslovek + počítání do 100
opakování
abeceda - hláskování jména a e- mailu
PT: Osobnostní a sociální výchova
- tvorba otázky - rozhovor
Člověk a společnost
Objasní situaci a vnitřní vývoj českého státu a jeho postavení v evropských souvislostech.
Rozpozná základní znaky období románského, uvede jeho představitele a příklady významných kulturních památek z tohoto období.
Porovnává a přiměřeně hodnotí kulturní a společenské poměry, zvláštnosti světadílů.
Počátky českého státu, jeho vnitřní vývoj, postavení v Evropě.
Románské umění a vzdělanost, románské památky.
První čeští králové.
Český stát za posledních Přemyslovců.
Románská architektura, hudba, literatura.
Severní Amerika (zeměpis) - pokračování.
Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR, jejich orgánů a institucí.
Orgány státní moci v ČR.
Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola – demokratické principy a hodnoty v každodenním životě školy.
Informační a komunikační technologie
Rozdělení do nových skupin. Seznámení se systémem práce a zadávání úkolů. Přihlašování do nových Kurzů v Google Učebnách. Plán výuky ICT na druhé pololetí.
Člověk a svět práce
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model. Rotunda svatého Longina.

Tvorba modelů z různých materiálů.
Matematicko fyzikální základ
Určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti.
přímá a nepřímá úměrnost
trojčlenka, úměra
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin. "rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin.


rozeznání a zařazení běžných druhů do taxonomických skupin (plazi)

práce s atlasem

Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.


Rozezná hranice mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině.

Vytváří a využívá osobní myšlenkové schémata a mapy pro orientaci v konkrétních regionech.

Zeměpis - Severní, Střední a Jižní Amerika.
Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis
uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních


změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
Dobrovolné úkoly:
Selfie advanced: shlédnutí instruktážních videí o focení "uměleckých" selfie, vlastní research;

Dokreslovaná fotografie - stínování

V případě školní docházky - lineární perspektiva
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, relaxace.

Vzdělávací videa z oblasti sportu.