4.1.2021 - 15.1.2021, 7.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov.
kroniky a legendypovinná četbavýstavba textu, hodnocení a sebehodnocení slohové práce

slova domácí, přejatá, slovotvorný rozbor, způsoby obohacování SZ
přesah do Mediální výchovy- vlastní tvorba, práce ve skupinách
práce s chybou
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních a neformálních situacích.
Psaní jednoduchých příběhů/událostí jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou, použití minulého času.
Smysluplně odpovídá na otázky v minulém čase. Nepravidelná slovesa.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.
Project lekce 1 B, C
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Verbální reakce na otázky, odpovídání a poskytování konkrétních informací, vyžádání konkrétních informací.
Rozpoznání známých slov a slovních spojení
porozumění významu slov, slovním spojením a větám.

Pořádek slov ve větě. Zápor v německé větě.
Časování vybraných nepravidelných sloves.
Téma: Meine Hobbys - procvičování a rozšiřování slovní zásoby.
Španělský jazyk
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

Jak neformálně reagovat v rozhovoru, jak se zeptat, když nerozumíme dobře, jak vyjádřit překvapení a údiv, jak zesílit význam, jak vyjádřit, že se něco líbí či nelíbí. Téma Vánoce a oslavy vánočních svátků napříč kontinenty.
slovní zásoba: Vánoce - opakování, překlad textu
časování sloves, reakce na otázky
španělská abeceda
PT: Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Objasní situaci a vnitřní vývoj českého státu a jeho postavení v evropských souvislostech.
Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti.
Rozpozná základní znaky období románského, uvede jeho představitele a příklady významných kulturních památek z tohoto období.
Struktura středověké společnosti.
Románské umění a vzdělanost, románské památky.
Přemyslovci v 11.-12. století.
Rozdělení, život a kultura středověké společnosti.
Románská architektura a literatura.
Porovnává a přiměřeně hodnotí kulturní a společenské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. Severní Amerika.
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. na umíme programovat
Člověk a svět práce
Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede její možné hlavní příjmy a výdaje.

Zváží nezbytnost jednotlivých osobních a rodinných výdajů.

Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model.
Rozpočet domácnosti - práce ve dvojici.

Matematicko fyzikální základ
Opakování a procvičování látky probrané za 1. pololetí z MF.
Souhrnný test.
Sebehodnocení svých znalostí z MF.
Rovnice
Slovní úlohy řešené rovnicemi
Vlastnosti čtyřúhelníků
Konstrukce čtyřúhelníků
Poměr
Převody jednotek
Brownův pohyb a difúze
Teplotní roztažnost
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (plazi)

rozeznání a zařazení běžných druhů do taxonomických skupin (plazi)

práce s atlasem
plazi - učebnice Přírodopis 7str. 17- 22

referáty
Estetická výchova
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních

výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis

Malba temperovými barvami – atmosférická perspektiva - dokončení

Kresba vybraného motivu s využítím lineární perspektivy – seznámení s využitím lineární perspektivy v umění renesance
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, relaxace.