29.3.2021 - 9.4.2021, 8.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 2. poloviny 19. století do moderny

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních

tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy
test - 3. fáze národního obrození

májovci, ruchovci, lumírovci- gramatická a stylistická cvičení
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.

Vypráví jednoduchý příběh či událost.
- porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

- vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených vhodnými spojkami
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
- popis pravidel
- popis dějů a příběhů z minulosti
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. •rozpoznávání známých slov a slovních spojení

•porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům
PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - objevujeme Evropu a svět.

Gramatika: Modální slovesa.
Téma: Beruf
Španělský jazyk
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
téma: Mi casa
Informace o bydlišti, udání adresy + rozdílnost psaní adres ve Španělsku. Reaguje na otázky ohledně bydliště- orientace ve městě. Vytvoří inzerát (prodej domu atd.) Jak se bydlí ve španělsky mluvících zemích - vliv klimatu.
téma: La venta
tvorba vlastního textu s užitím slovní zásoby + nahrávka
Jak se bydlí ve španělsky mluvících zemích - vliv klimatu.
Hledání bytu na inzerát ( odpověď). Prohlídka bytu s realitním agentem. Krácení zájmen, číslovek řadových a přídavných jmen.

Člověk a společnost
Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy. konservatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus, ústava, vznik politických stran, občanská práva PT: Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát – základní principy a hodnoty demokratického politického systému.
Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví (včetně duševního), uvede jejich příklady a způsoby jeho ochrany.

Uvede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů).
osobní, soukromé, státní, skupinové, družstevní a duševní vlastnictví,
autorská práva

ekosystémy
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.

Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy.

Popíše vliv inflace na hodnotu peněz.
pracovní pohovorobčanskoprávní vztahy
pracovní pohovor žáci prezentují v rámci předmětů Svět práce a Rozvoj komunikačních dovedností
Matematicko fyzikální základ
Provádí rozklad mnohočlenů na součin pomocí vzorců a vytýkání.
Využívá Newtonovy zákony pro objasňování situací kolem nás .
Vzorec (a+b)2 a (a-b)2
1. Newtonův zákon
Svět přírody
Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.

Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti.
částicové složení látek - molekuly, stavba atomu

vlastnosti a použití vybraných prvků skupiny a periody v periodické soustavě prvků
Estetická výchova
ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření.
uplatnění podnětů při vlastní tvorběutváření a uplatnění komunikačního obsahu výtvarného díla
Povinný úkol:
na výběr z: Landart - reflexe krajiny (inspirace uměním A. Goldsworthyho); Architektura je řeč - návrh vlastního modelu inspirovaného citátem; parafráze na vybraný ikonický obraz - obraz z oblečení
Tělesná výchova
Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení vzhledem k aktuální situaci.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.
Speciální vyrovnávací cvičení.
Vzdělávací videa z oblasti sportu. online cvičení s pedagogem
online cvičení v Google učebně