15.3.2021 - 26.3.2021, 8.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 2. poloviny 19. století do moderny

využívá základy studijního čtení - vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu (poznámky, výpisky, výtah, práce s odborným a uměleckým textem)

samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
spořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý a logicky uspořádaný text s dodržováním pravidel mezivětného navazování (PT: mediální výchova - tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu);

odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru


porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování

orozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci (PT: osobností a socální výchova, sociální rozvoj, komunikace)

formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního představení a názory na umělecké dílo (recenze, kritika, ...)

tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě znalosti odpovídající literární terminologie (rozvoj autorského stylu, produkce uměleckého textu) PT: Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj kreativity


rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních
Němcová, Máchareferát - Němcová, Máchaukázka - Babičkačtenářský deníkZáznam z deníku postavy vybrané knihy

slovotvorné způsoby: odvozování, skládání, zkracování, přenesená pojmenovánípráce ve skupinách

Kahoot - opakování věty vedlejší, poměry; opakování přídavných jmen.
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.

Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat.- zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
- poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
- porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text)
Téma: zdraví a nemoci, rozhovor u lékaře; zdravý životní styl
- vyjádření doporučení a nutnosti, návrhy na řešení problémů pomocí modálních sloves
- popis pravidel

Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. •reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a přátel

•otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům
Gramatika:

Předložky se 4. pádem.
Slovesa s odlučitelnou předponou.

Téma: Dokončení tématu Die Orientierung in der Stadt

- OSTERN
Španělský jazyk
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

La casa, muebles y objetos, mi barrio
- El anuncio
opakovací test na hay a estar + slovní zásoba 16.3.
číslovky řadové
Informace o bydlišti, udání adresy + rozdílnost psaní adres ve Španělsku. Reaguje na otázky ohledně bydliště- orientace ve městě.
Vytvoří inzerát (prodej domu atd.) Jak se bydlí ve španělsky mluvících zemích - vliv klimatu.
Člověk a společnost
Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.

Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu

Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích.

Případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem.

Kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání.
historická, místní a osobní podmíněnost odlišností mezi lidmi.vlastenectví a nacionalismus, historické příklady
(PT: Multikulturní výchova, etnický původ – rovnocennost etnických skupin, kořeny civilizací, osobní a společenská identita.)
(PT:Osobnostní a sociální výchova, řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů z hlediska typu problémů a sociálních rolí.)

(PT: Osobnostní a sociální výchova, komunikace – informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost.)

(PT: Osobnostní a sociální výchova, seberegulace a sebepojetí – techniky regulace vlastního chování. )
Porovnává a přiměřeně hodnotí politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. politické a hospodářské poměry
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
pracovní pohovor
pracovní pohovor žáci připravují v rámci předmětů Svět práce a Rozvoj komunikačních dovedností
Matematicko fyzikální základ
Provádí rozklad mnohočlenů na součin pomocí vzorců a vytýkání.

vzorce (a + b)2 Souhrnné opakování a procvičování nabytých znalostí.
Svět přírody
Charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy a jejich doprovodné jevy, popíše jejich možné dopady a ochranu před nimi.

Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech.

Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti.
mimořádné události způsobené přírodními vlivy v ČR i ve světě, ochrana při mimořádných přírodních událostech


částicové složení látek - molekuly, stavba atomu

vlastnosti a použití vybraných prvků skupiny a periody v periodické soustavě prvků
Prezentování samostatných prací v rámci ročníkového projektu na téma: Indie očima učiva osmého ročníku
Estetická výchova
na základě využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření.
hudební aktivityuplatnění podnětů při vlastní tvorběutváření a uplatnění komunikačního obsahu výtvarného díla
Dobrovolný úkol: zpěv vybrané písně v jednohlase nebo dvojhlase


Dobrovolný úkol: seznámení s možnostmi interpretace výtvarných děl - architektura Daniela Libeskinda a vlastní architektonický návrh inspirovaný citátem
Tělesná výchova
Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení vzhledem k aktuální situaci. Speciální vyrovnávací cvičení

Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Vzdělávací videa z oblasti sportu.
online cvičení s pedagogem
online cvičení v Google učebně