1.3.2021 - 12.3.2021, 8.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí


uvádí základní směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století

využívá základy studijního čtení - vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu (poznámky, výpisky, výtah, práce s odborným a uměleckým textem)

odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy - gramatická a stylistická cvičení

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché

skladba souvětí, významové vztahy mezi větnými částmi, věta hlavní a vedlejší, souřadnost a podřadnost, typy vedlejších vět, graf souvětí
Němcová, Borovský, Tyl

recitace Polednice
procvičování


test - větné členy (opakování)
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Vypráví jednoduchý příběh či událost.
- vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě
Průřezové téma: Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení.

- vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených vhodnými spojkami
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Téma:
- Zdraví a nemoci, zdravý životní styl
- vyjádření doporučení, nutnosti, možnosti, povinnosti a zákazu pomocí modálních sloves
Aktivity spojené s ročníkovým projektem

V učebnici závěr lekce 5 a začátek lekce 6.
Německý jazyk
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
•zápis a doplňování slov a slovních spojení

•porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaným v každodenním životě
PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace

Témata:
In der Stadt + Orientierung in der Stadt

Gramatika:
Předložky se 4. pádem.
Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou.
Španělský jazyk
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
popis Bytu a pokoje, pohyb v prostoru - opakování slovní zásoby, nová slovní zásoba
předložky místa
sloveso estar a hay
adresa - jej psaní
test 12.3.
Člověk a společnost
Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.

Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu.

Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví (včetně duševního), uvede jejich příklady a způsoby jeho ochrany.
historická, místní a osobní podmíněnost odlišností mezi lidmi.vlastenectví a nacionalismus, historické příklady
(PT: Multikulturní výchova, etnický původ – rovnocennost etnických skupin, kořeny civilizací, osobní a společenská identita.)
Uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích.


Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy.

politické, sociální a národnostní znaky revolucí 19. století (Revoluce 1848 v Evropě a českých zemích)

konservatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus, ústava, vznik politických stran, občanská práva

(PT: Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát – základní principy a hodnoty demokratického politického systému.)
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.


pracovní pohovor
pracovní pohovor žáci připravují v rámci předmětů Svět práce a Rozvoj komunikačních dovedností
Matematicko fyzikální základ
určí hodnotu výrazu
sčítá a násobí mnohočleny
provádí rozklad na součin pomocí vytýkání
rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a příhodnost prostředí pro šíření zvuku
Hodnota výrazu - opakování
roznásobování závorek
vytýkání před závorku
zdroje zvuku, šíření zvuk, praktické příklady
Svět přírody
Charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy a jejich doprovodné jevy, popíše jejich možné dopady a ochranu před nimi.

Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.
mimořádné události způsobené přírodními vlivy v ČR i ve světě, ochrana při mimořádných přírodních událostech


názvy a značky chemických prvků

Průřezové téma: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - svět z pohledu chemie.
Estetická výchova
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. hudební aktivity Dobrovolný úkol: zpěv vybrané písně v jednohlase nebo dvojhlase
Tělesná výchova
Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení vzhledem k aktuální situaci. Speciální vyrovnávací cvičení

Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Vzdělávací videa z oblasti sportu.
zdravý životní styl