1.2.2021 - 19.2.2021, 8.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí

tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy
3. fáze národního obrození;
Čelakovský, Erbenpoměry mezi větami hlavními; interpunkce v souvětí

gramatická a stylistická cvičení (velká písmena, n/nn); diktát
Anglický jazyk
Žák vypráví jednoduchý příběh či událost.

Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
- vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených vhodnými spojkami - průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

- vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě - průřezové téma:
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení.
Opakování předpřítomného času a závěr lekce 5 v učebnici.
Commonwealth - reálie zemí Společenství národů v rámci další části ročníkového projektu.
Německý jazyk
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
•zápis a doplňování slov a slovních spojení

•porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaným v každodenním životě
PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace

Témata:
Dokončení Mein Tagesprogramm
In der Stadt + Orientierung in der Stadt

Gramatika:
Nepravidelná slovesa - pokračování
Předložky se 3. pádem/se 4. pádem.
Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou.
Španělský jazyk
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně

rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení


slovesa tener que + inf., deber, hay que + inf.
přídavná jména - stupňování

reakce na otázky ohledně vlastností a popisu
opakovací testopakování slovní zásoby, Mi pareja - inzerát

Zvěrokruh - zpracování znamení
písnička - poslech a překlad
PT: Osobnostní a sociální výchova
Člověk a společnost
Uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích. - politické, sociální a národnostní znaky revolucí 19. století (Revoluce 1848 v Evropě a českých zemích) PT: Etnický původ – rovnocennost etnických skupin, kořeny civilizací, osobní a společenská identita.
Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.

Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu.
- historická, místní a osobní podmíněnost odlišností mezi lidmi- vlastenectví a nacionalismus, historické příklady
PT: Multikulturní výchova, etnický původ – rovnocennost etnických skupin, kořeny civilizací, osobní a společenská identita.
Člověk a svět práce
Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.

Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
pracovní činnosti zvolených profesí


životopis, pracovní pohovor
Matematicko fyzikální základ
Narýsuje obraz ve středové a osové souměrnosti
Využívá Newtonovy zákony pro objasňování reálných situací.
Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku.
Určí hodnotu výrazu
Osová a středová souměrnost
1. Newtonův zákon
Zdroje zvuku, podmínky pro šíření zvuku.
Matematický výraz - úvod, hodnota výrazu
Svět přírody
Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy.

Rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě.

Charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy a jejich doprovodné jevy, popíše jejich možné dopady a ochranu před nimi.
složení, vlastnosti půdy, půdotvorní činitelé

půdní druhy, půdní typy; hospodářský význam půd

mimořádné události způsobené přírodními vlivy v ČR i ve světě, ochrana při mimořádných přírodních událostech
Průřezové téma:
Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství.
Estetická výchova
ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
uplatnění podnětů při vlastní tvorbělinie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
Povinný úkol: skupinová práce na medailonku o vybraném učiteli určeném do školní kroniky (koláž/komix/poster)
Tělesná výchova
Samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu v závislosti na aktuální situaci.

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení vzhledem k aktuální situaci.
speciální vyrovnávací cvičení zdravý životní styl

dobrovolná cvičení podle videií v Classroomu