18.1.2021 - 29.1.2021, 8.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché a v souvětí

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí
opakování přístavek; zvláštnosti větné stavby (oslovení, vsuvka, samostatný větný člen, citoslovce)


pojem "národní obrození"; fáze; Dobrovský, Jungmann, Palacký, Kramerius, Rettigová

souvětí (VV, VH - opakování; poměry)
Anglický jazyk
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat.

Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
- porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text)
- adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
- vyjádření zkušeností pomocí předpřítomného času
- v učebnici lekce 5D
Německý jazyk
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
•zápis a doplňování slov a slovních spojení

•porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaným v každodenním životě
PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace

Témata:
Dokončení Mein Tagesprogramm
In der Stadt + Orientierung in der Stadt

Gramatika:
Nepravidelná slovesa - pokračování
Předložky se 3. pádem/se 4. pádem.
Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou.


Španělský jazyk
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
zapojí se do jednoduchých rozhovorů

tener que + inf. , deber, hay que + inf.


části lidského těla - popis, přídavná jména
vyjádření vazby muset, mít povinnost ve větě

stupňování přídavných jmen - tvorba vět
příprava na písemnou práci Mi pareja ideal
(práce s komiksem)
Člověk a společnost
Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů.

Uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích.
- utváření novodobého českého národa v evropských souvislostech- politické, sociální a národnostní znaky revolucí 19. století (Revoluce 1848 v Evropě a českých zemích)
PT: Etnický původ – rovnocennost etnických skupin, kořeny civilizací, osobní a společenská identita.
Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.

Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu.
- historická, místní a osobní podmíněnost odlišností mezi lidmi- vlastenectví a nacionalismus, historické příklady
PT: Multikulturní výchova, etnický původ – rovnocennost etnických skupin, kořeny civilizací, osobní a společenská identita.
Člověk a svět práce
Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.

pracovní činnosti zvolených profesí
Matematicko fyzikální základ
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
složené rovinné obrazce - kružnice, kruh, obdélník, trojúhelníky.
Příkon a účinnost, přeměny energií - druhy elektráren
Osová a středová souměrnost - poznávání tvarů a základní konstrukce.
Svět přírody
Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů.

Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy.

Rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě.

význam podnebí a vliv počasí na život organismů

složení, vlastnosti půdy, půdotvorní činitelé

půdní druhy, půdní typy; hospodářský význam půd


Průřezové téma: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství
Estetická výchova
ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
uplatnění podnětů při vlastní tvorbělinie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
Dobrovolný úkol: Selfie advanced - shlédnutí instruktážních videí o možnostech focení "umělečtějších selfie" a pokus o vlastní tvorbu
Tělesná výchova
Samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu v závislosti na aktuální situaci.

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení vzhledem k aktuální situaci.
speciální vyrovnávací cvičení zdravý životní styl

dobrovolná účast a plnění úkolů v LONUP! výzvě