4.1.2021 - 15.1.2021, 8.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy

uvádí základní směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché a v souvětí

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století
pravopisná cvičeníromantismus - prezentace o vybraných autorech (práce ve skupinách)

přívlastek volný a těsný
přístavek

Palackýtest (přívlastek volný a těsný)
Anglický jazyk
Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
- psaní krátkých jednoduchých popisů prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vhodně propojených vět
- promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou) - Osobnostní a sociální výchova, komunikace – potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Významné osobnosti, vyjádření zkušeností pomocí předpřítomného času
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.

"•psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny, přátel a každodenních činností

•stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace

•tvorba otázek"

•zápis a doplňování slov a slovních spojení
Téma:

Mein Tagesprogramm

Gramatika:

Vazba ich möchte + infinitiv.
Předložky se 3. pádem
Španělský jazyk
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
blízká budoucnost, vazby deber + inf., tener que + inf. hay que + inf.

reakce na otázky
opakovací test na zvratná slovesa a blízkou budoucnost, časové údaje - skupina pí uč. Ja - pátek 8.1.
opakování Me gusta/n, stupňování přídavných jmen
Člověk a společnost
Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů. utváření novodobého českého národa v evropských souvislostech (PT: Etnický původ – rovnocennost etnických skupin, kořeny civilizací, osobní a společenská identita.)
Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám. historická, místní a osobní podmíněnost odlišností mezi lidmi (PT: Multikulturní výchova, etnický původ – rovnocennost etnických skupin, kořeny civilizací, osobní a společenská identita.)
Člověk a svět práce
Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.
pracovní činnosti zvolených profesí
Matematicko fyzikální základ
Vypočítá obvod a obsah základních rovinných útvarů Kruh a kružnice. Vyvození čísla pí. Výpočty.
Svět přírody
Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů.

Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy.
význam podnebí a vliv počasí na život organismů

složení, vlastnosti půdy, půdotvorní činitelé
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepis


VV - plakát na "Londýnské schody" - dokončení


Seznámení s možnostmi interpretace uměleckých děl - interpretace obrazů z období od baroka po konec 19.století
Tělesná výchova
Samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu v závislosti na aktuální situaci.

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení vzhledem k aktuální situaci.
speciální vyrovnávací cvičení
dobrovolná účast a plnění úkolů v LONUP! výzvě