29.3.2021 - 9.4.2021, 9.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov; přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních.

Uvádí základní směry a představitele v literatuře v období 1945-1968.

Uceleně reprodukuje přečtený text, odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.
Práce s textem zaměřená na tvoření slov


Světová literatura - moderní literatura
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům.
Návrh na řešení problému.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Project lekce 4, Velikonoce, hrdinové a legendy.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a kamarádů.
Minulý čas sloves- perfektum, préteritum.
Množné číslo podstatných jmen.
Témata: Sport, Ostern.
Člověk a společnost
Popisuje průběh válečných let 1941- 1943. vstup USA do války
boje na východní frontě
Uvádí působnost ČR v mezinárodních organizacích. co je to mezinárodní organizace, typy organizací

členství ČR v nich
Člověk a jeho svět
Orientuje se v právech spotřebitele. spotřebitelská práva
Matematicko fyzikální základ
Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí.


Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru.
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav rovnic.další alternativní zdroje, výroba elektrické energie (Environmentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí - vliv na životní prostředí, odpady.)
využití množiny bodů dané vlastností v konstrukcích - procvičování
soustavy dvou rovnic o dvou neznámých, slovní úlohy o pohybu, směsi, společná práce a další - procvičování
Svět přírody
Orientuje se ve výchozích látkách a produktech biochemického zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů.

Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů.

Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami.


zdroje, vlastnosti a příklady funkcí cukrů, tuků, bílkovin a vitaminů v lidském těle

zdroje složek potravy člověka

stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - vylučovací soustava

prevence chorob

Estetická výchova
dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
reflexe vokálního projevu


linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
Dobrovolný úkol: Hitparáda vybraných písní na PADLETU

VV - malba na plátno podle schváleného návrhu
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Vzdělávací videa z oblasti sportu.

Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Zdravý životní styl.
online cvičení v učebně
online cvičení s pedagogem