1.3.2021 - 12.3.2021, 9.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov; přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních.


Uvádí základní literární směry a představitele literatury fašistické okupace.

identifikuje prvky nářeční a nadnářeční zejména v uměleckých textech a chápe potřebu jejich užití.

Uceleně reprodukuje přečtený text, odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.


Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Bass, Poláček, Josef Čapek, Fučík


gramatická a stylistická cvičení
test

test
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy a konverzace týkající se osvojovaných témat.

Popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět.
Porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou nebo více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Project 4, lekce 4 - Heroes, King Arthur, verb + ing or infinitive. Lidské smysly.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaných v každodenním životě.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a kamarádů.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Minulý čas sloves- perfektum, préteritum.
Témata: Beim Arzt, Körperteile, Gesundheit, Krankheiten, Sport.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou promášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PT: Multikulturní výchova, multikulturalita. porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům La comida típica en los países hispanohablantes - práce s textem, překladová cvičení.
Matematicko fyzikální základ
Sčítá a odečítá lomené výrazy.

Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí.


Nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací (Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj - Kreativita).
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.


zavedení početní operace sčítání a odčítání lomených výrazů
energetické zdroje, alternativní a tradiční zdroje, výroba elektrické energie (Environmentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí - vliv na životní prostředí, odpady.)
Procvičování rozličných cvičení, práce s časem...
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami.

Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.

Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu.stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - mízní a trávící soustava

prevence chorobaktivní podpora zdraví


pravidla zdravého životního stylu
Estetická výchova
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.

dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.
deklamace, jednohlasý a vícehlasý zpěv

reflexe vokálního projevu
Dobrovolný úkol: zpěv vybrané písně v jednohlase nebo vícehlase a poskytnutí zpětné vazby spolužákovi
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Vzdělávací videa z oblasti sportu.

Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové aktivity.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, kompenzační a mobilizační cvičení.

Zdravý životní styl.