1.2.2021 - 19.2.2021, 9.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uceleně reprodukuje přečtený text, odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

Rozliší vztahy ve větě jednoduché a souvětí

Uvádí základní literární směry a představitele literatury fašistické okupace.
ukázky vybraných autorů


složitá souvětí; zvláštnosti větné stavby; chyby ve větné stavbě
doplněk a doplňková věta (opakování)

Karel Čapek, Josef Čapek

ukázky úloh z přijímacího řízení
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Zeptá se na základní informace.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům.
Zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět (v různých mluvnických časech).
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Project 3. lekce - Culture (Sport), English Across the Curriculum, Revision
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaných v každodenním životě.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a kamarádů.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Minulý čas sloves "být" a "mít".
Zvratná slovesa. Sloveso tun.
Témata: Beim Arzt, Körperteile, Gesundheit, Krankheiten.
Španělský jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět Slovní zásoba Comida y bebida. Jak nakupovat potraviny, jak udávat množství. Porovnávací výrazy tan - como. Minulý čas složený, tvorba příčestí minulého.
Člověk a společnost
Posuzuje význam ochrany lidských práv. Charta OSN
základní lidská práva a jejich porušování
Člověk a jeho svět
Orientuje se v základech pracovního práva. test na úvod do pracovního práva
Matematicko fyzikální základ
Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků.
Prakticky využívá poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem.
Prakticky využívá poznatky o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
Nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací (Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj - Kreativita).
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.

věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků, poměr podobnosti

využití elektromagnetů, transformátor, elektromotor, generátor

elektromagnetická indukce


procvičování různých úloh a cvičení
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy (dýchací a cévní soustava).

Uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka.

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - dýchací, cévní


viry a bakterie jako pomocník i nebezpečí


prevence chorob
Estetická výchova
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů. linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality Návrhy na plátna - téma, research, technika, náčrty
Tělesná výchova
Samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu v závislosti na aktuální situaci.

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení vzhledem k aktuální situaci.
zdravý životní styl, správná životosprávaspeciální vyrovnávací cvičení,
uvolňovací cvičení
dobrovolná účast a plnění úkolů v LONUP! výzvě