18.1.2021 - 29.1.2021, 9.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uceleně reprodukuje přečtený text, odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

Rozliší vztahy ve větě jednoduché a souvětí

Uvádí základní literární směry a představitele předválečné a meziválečné avantgardy.

Uvádí základní literární směry a představitele literatury fašistické okupace.
ukázky probíraných autorů
interpunkce v souvětích; opakování přívlastku volného a těsného; přístavek

Kafka, Čapek
Anglický jazyk
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Porozumění krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text).
Promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou).
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, popis sportovní události.

Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Project lekce 3D, Culture
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - komunikace.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a kamarádů.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Zvratná slovesa.
Téma: Körperteile.
Španělský jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět Slovní zásoba Comida y bebida. Jak nakupovat potraviny, jak udávat množství. Porovnávací výrazy tan - como. Minulý čas složený, tvorba příčestí minulého.
Člověk a společnost
Charakterizuje 30. léta v Československu ovlivněná nástupem totalitních ideologií a Hitlerovou rozpínavostí. 30. léta
na cestě k Mnichovskému diktátu
konec "první republiky"

události roku 1938
Člověk a svět práce
Zná pravidla pro zaměstnávání mladistvých, žen a zdravotně postižených.
Matematicko fyzikální základ
Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru.

Prakticky využívá poznatky o působení magnetického pole na cívku s proudem.
Prakticky využívá poznatky o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.

využití Thaletovy kružnice v konstrukčních úlohách čtyřúhelníků, společně s opakováním jejich vlastností. elektromagnetická indukce,

využití indukce v technické praxi -elektromotory, transformátory, elektromagnety
slovní úlohy - 3x víc, o 5 míň ...
Svět přírody
Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.

Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.
v praxi významné karbonylové sloučeniny a karboxylové kyseliny


stavba, funkce a význam orgánů - dýchací soustava


Estetická výchova
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

V případě školní docházky:
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností získaných smysly nebo podnětů z představ a fantazie.
linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

akční malba
Dobrovolný úkol: Selfie advanced - shlédnutí instruktážních videí o focení selfie; pokus o vlastní selfie;

V případě školní docházky: Parafráze na vybrané umělecké dílo v intencích jednoho z moderních uměleckých směrů - dokončování
Tělesná výchova
Samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu v závislosti na aktuální situaci.

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení vzhledem k aktuální situaci.
zdravý životní styl, správná životospráva
speciální vyrovnávací cvičení, uvolňovací cvičení
dobrovolná účast a plnění úkolů v LONUP! výzvě