4.1.2021 - 15.1.2021, 9.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uceleně reprodukuje přečtený text, odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

Rozliší vztahy ve větě jednoduché a souvětí

Uvádí základní literární směry a představitele předválečné a meziválečné avantgardy.

Uvádí základní literární směry a představitele literatury fašistické okupace.
práce s texty vybraných autorůvětné členy, poměry mezi větami hlavními - interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí

Hašek, Kafka, Čapek atd.
pololetní test (shrnutí literatury, funkční styly) - 7. 1.
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a zdravého životního stylu.
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Psaní jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou a s použitím vhodných spojek. Popis zdravého životního stylu, jídelníčku. Poskytnutí rady.
Zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Lekce 3 B, C
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života, porozumění významu slov, slovním spojení a jednoduchým větám.
Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností.
Shrnutí dosud probrané gramatiky.
Zvratná slovesa.
Témata: Mein Zimmer, Mein Haus, Wohnen-Anzeige.
Španělský jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět Slovní zásoba Comida y bebida. Jak nakupovat potraviny, jak udávat množství. Porovnávací výrazy tan - como. Minulý čas složený, tvorba příčestí minulého.
Člověk a společnost
Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy a zdůvodňuje jejich nastolení na jednotlivých historických událostech. totalitní režim - charakteristika

nástup fašismu, komunismu a nacismu
Člověk a jeho svět

Úvod do pracovního práva

Zná náležitosti pracovní smlouvy, rozeznává jednotlivé druhy pracovního poměru.
úvod do pracovního práva

pracovní smlouva

pracovní poměr na dobu určitou/ neurčitou
Matematicko fyzikální základ
Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků.
Využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů.
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic.
věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků, poměr podobnosti
Ohmův zákon

řešení různých slovních úloh

úlohy na společnou práci
Svět přírody
Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.v praxi významné halogenderiváty

v praxi významné karbonylové sloučeniny a karboxylové kyseliny

Estetická výchova
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností získaných smysly nebo podnětů z představ a fantazie.

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.

akční malba

hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století
Parafráze vybraného realistického obrazu v intencích jednoho ze uměleckých směrů 1.pol.20.století

Referáty o hudebních stylech 20. století
Tělesná výchova
Samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu v závislosti na aktuální situaci.

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení vzhledem k aktuální situaci.
zdravý životní styl, správná životospráva
speciální vyrovnávací cvičení,
dobrovolná účast a plnění úkolů v LONUP! výzvě