7.12.2020 - 18.12.2020, 2.r.

22 . 1 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Čteš plynule ve vhodném tempu. (čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku)

Vyjadřuješ své pocity z přečteného textu. (vyjadřuje své pocity z přečteného textu)

Píšeš správně jednoduchá sdělení. (píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení)

Poznáš typické znaky pohádky. (odlišuje pohádku od ostatních vyprávění)

Odůvodňuješ a píšeš správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. (odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách v českých domácích slovech)
poslech literárních textů
technika čtení

zážitkové čtení a naslouchání, volné vyjádření

souvislé a srozumitelné písemné sdělení formální úprava textu

typické znaky pohádky

tvrdé a měkké souhlásky
Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě.
Člověk a jeho svět
Máš základní znalosti o lidském těle a víš, jak pečovat o své zdraví. (uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle)

Písemně sčítáš a odčítáš do 100. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Čteš a zapisuješ přirozená čísla do 100. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš přirozená čísla do 100. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Zobrazíš čísla na číselné ose do 100. (užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose)

Rozeznáš, pojmenuješ, vymodeluješ a popíšeš jednoduchá tělesa. (rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše jednoduchá tělesa)

Orientuješ se v čase a využíváš časové údaje. (využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti)

Vnímáš význam zvyků a tradic ve společnosti. (uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí)

Provádíš jednoduché pokusy. (provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti)

lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce

písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku v oboru 0-40

čtení a zápis čísel do 40

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0-40
desítky a jednotky ve dvojciferném čísle
porovnávání čísel a zápis výsledku porovnání

zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0-40
číselná řada

kvádr, válec

orientace v čase; běžně používané časové jednotky

způsoby využití poznatků o sobě a společnosti v životě, zvyky, pranostiky

založení jednoduchého pokusu, sledování zadaných vlastností a jevů

Osobnostní a sociální výchova, poznávání lidí- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech.
Kultura ducha a těla
Vytváříš předměty z různých materiálů. (vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů)

Improvizuješ v hudbě. (improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem) Hraješ na hudební nástroje. (využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře)

Pracuješ správně s dechem, hlasem a držením těla. (zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla)

vlastnosti materiálů a jejich využití

hudební hry

hra na tělo

hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy nástroje

psychosomatické dovednosti: práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena – moje tělo, moje psychika, zdravé a vyrovnané sebepojetí.

Cvičení rozvíjející práci s dechem, hlasem, artikulací a držením těla; Štemberková – Kratochvílová, Šárka: Metodika mluvní výchovy dětí; Svobodová, Radka: Základy techniky řeči pro učitele