23.11.2020 - 4.12.2020, 2.r.

24 . 11 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Odůvodňuješ a píšeš správně slova s ú/ů. (odůvodňuje a píše správně slova s ú/ů)

Odůvodňuješ a píšeš správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. (odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách v českých domácích slovech)

Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)

Rozumíš písemnému zadání. (porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti)

Čteš plynule ve vhodném tempu. (čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku)

Pracuješ tvořivě s různými texty. (pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností)


pravidla pro správné psaní ú/ů v českých domácích slovech

tvrdé a měkké souhlásky

návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce

čtení s porozuměním

poslech literárních textů
technika čtení

volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
dramatizace
dokončování a přetváření textu
Osobnostní a sociální výchova, kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení dovednosti řešení problémů.
Člověk a jeho svět
Máš základní znalosti o lidském těle a víš, jak pečovat o své zdraví. (uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle)

Písemně sčítáš a odčítáš do 100. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Čteš a zapisuješ přirozená čísla do 100. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš přirozená čísla do 100. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Zobrazíš čísla na číselné ose do 100. (užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose)
lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce

písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku v oboru 0-40

čtení a zápis čísel do 40

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0-40
desítky a jednotky ve dvojciferném čísle
porovnávání čísel a zápis výsledku porovnání

zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0-80
číselná řada
Kultura ducha a těla
Vytváříš předměty z různých materiálů. (vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů)

Improvizuješ v hudbě. (improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem)

Hraješ na hudební nástroje. (využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře)

Pracuješ správně s dechem, hlasem a držením těla. (zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla)

vlastnosti materiálů a jejich využití

hudební hry
hra na tělo

hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy nástroje

psychosomatické dovednosti: práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla


Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena – moje tělo, moje psychika, zdravé a vyrovnané sebepojetí.

cvičení rozvíjející práci s dechem, hlasem, artikulací a držením těla; Štemberková – Kratochvílová, Šárka: Metodika mluvní výchovy dětí; Svobodová, Radka: Základy techniky řeči pro učitele