9.11.2020 - 20.11.2020, 2.r.

25 . 6 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Čteš plynule s porozuměním. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Píšeš správné tvary písmen a číslic, správně spojuješ písmena. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena)

Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)

Rozlišuješ věty oznamovací, rozkazovací, tázací a přací a vyslovuješ je se správnou intonací. (rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky)

Odůvodňuješ a píšeš správně slova s ú/ů. (odůvodňuje a píše správně slova s ú/ů)

Rozpoznáváš slova souřadná, nadřazená, podřazená a slova opačného významu. (porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená)
čtení jako zdroj informací, vyhledávací čtení
plynulé čtení s porozuměním jednoduchých naučných textů (dětské encyklopedie)

úhledný, čitelný a přehledný písemný projev
automatizace psacího pohybu

návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce

věty oznamovací, rozkazovací, tázací, přací
intonace, přízvuk

pravidla pro správné psaní ú/ů v českých domácích slovech

slovní zásoba, slova a pojmy, význam slov


Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení dovedností zapamatování.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení dovednosti řešení problémů.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení schopností zapamatování.
Člověk a jeho svět
Sčítáš a odčítáš do 20 s přechodem přes desítku. (provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly)

Písemně sčítáš a odčítáš do 100. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Čteš a zapisuješ přirozená čísla do 100. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš přirozená čísla do 100. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Zobrazíš čísla na číselné ose 100. (užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose)

Zpaměti sčítáš a odčítáš přirozená čísla do 100. (provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly)

Využíváš výhodného sčítání. (využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání)

Znáš členy své rodiny. (rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi)
sčítání a odčítání v oboru 0-20 s přechodem přes desítku

písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku v oboru 0-30

čtení a zápis čísel do 30

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0-30
desítky a jednotky ve dvojciferném čísle
porovnávání čísel a zápis výsledku porovnání

zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0-30
číselná řada

sčítání a odčítání desítek do 100
sčítání a odčítání dvojciferného a jednociferného čísla do 100

principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a odčítání

rodina, rodinné vztahy
Osobnostní a sociální výchova
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – dovednosti pro učení a studium
Kultura ducha a těla
Vyjádříš svůj výtvarný záměr. (podle svých schopností podá výklad výtvarného vyjádření, odlišný výklad porovnává se svojí dosavadní zkušeností)

Pozoruješ přírodu. (provádí pozorování přírody)

Zaznamenáš výsledky pozorování. (zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování)

vnímání, pozorování poznávání a pojmenování vlastností a cílů výtvarných projevů

pozorování

zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření.

Multikulturní výchova, multikulturalita – vzájemné obohacování lidí z různého kulturního prostředí.