19.10.2020 - 6.11.2020, 2.r.

25 . 6 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Čteš plynule jednoduché texty. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Píšeš správné tvary písmen a číslic, správně spojuješ písmena. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena)

Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)

Rozlišuješ věty oznamovací, rozkazovací, tázací a přací a vyslovuješ je se správnou intonací. (rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky)

Přednášíš zpaměti vybrané básně. (přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku)

Rozpoznáváš slova souřadná, nadřazená, podřazená a slova opačného významu. (porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená)

Dodržuješ třídní pravidla. (dodržuje jednoduchá pravidla komunikace ve třídě)


technika čtení slov, jednoduchých vět a textů, znalost orientačních prvků v textu

úhledný, čitelný a přehledný písemný projev
automatizace psacího pohybu

návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce

věty oznamovací, rozkazovací, tázací, přací
intonace, přízvuk

recitace
přednes básní s pohádkovou tematikou

slovní zásoba, slova a pojmy, význam slov

základní komunikační pravidla
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení dovednosti řešení problémů.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení schopností zapamatování.
Člověk a jeho svět
Písemně sčítáš a odčítáš do 100. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Čteš a zapisuješ přirozená čísla do 100. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš přirozená čísla do 100. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Zobrazíš čísla na číselné ose 100. (užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose)

Popíšeš, jak se proměňuje příroda v jednotlivých ročních obdobích. (pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích)

Třídíš přírodniny podle společných znaků. (roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků)
písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku v oboru 0-30

čtení a zápis čísel do 30

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0-30
desítky a jednotky ve dvojciferném čísle
porovnávání čísel a zápis výsledku porovnání

zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0-30
číselná řada

základní změny v přírodě v průběhu roku

třídění přírodnin podle společných znaků
Kultura ducha a těla
Využíváš různé výtvarné techniky a materiály. (vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich výtvarné vyjádření volí vhodné prostředky)

Pozoruješ přírodu. (provádí pozorování přírody)

Zaznamenáš výsledky pozorování. (zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování)

různé výtvarné techniky a postupy výtvarného vyjadřování - prostorová tvorba
hra s barvou

pozorování

zaznamená a zhodnotí výsledky pozorováníOsobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření.