9. 11. 2020 - 20. 11. 2020, 9.r.

30 . 11 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Uvádí základní literární směry a představitele předválečné a meziválečné avantgardy.

Uceleně reprodukuje přečtený text, odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

Formuluje ústně i písemně dojmy z četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo.
číslovky, slovesa (slovesná třída)Rolland, Hemingway,Remarque, Exupéry (práce s texty); práce s růzými informačními zdroji

čtenářský deníkAnglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených vhodnými spojkami
• popis událostí za pomocí vět logicky řazených za sebou
Převyprávění přečteného příběhu/legendy.
Psaní krátkých jednoduchých popisů prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vhodně propojených vět.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Použití předpřítomného a minulého času, tázací dovětky.
Dokončení 2. lekce, začátek 3. lekce.
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny přátel a každodenních činností.
Stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace.
Tvorba otázek.

Stupňování přídavných jmen.
Dokončení témat Orienterung in der Stadt, Prag, Meine Stadt.
Nová témata: Mein Zimmer, Mein Haus, Wohnen-Anzeige.
Sebehodnocení za období září - listopad.
Kvíz Kahoot!
Španělský jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita. užívání základních zdvořilostních obratů

jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci
Nová slovní zásoba -téma La ropa. La ropa tradicional en Hispanoamérica.
Člověk a společnost
Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí. okolnosti vzniku ČSR
20. léta v ČSR - volby, ústava, hospodářství...
11.11, - Den válečných veteránů
Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví (včetně duševního), uvede jejich příklady a způsoby jeho ochrany. druhy vlastnictví
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav rovnic.
Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správě schéma reálného obvodu.
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel.

řešení soustav dvou rovnic o dvou neznámých - sčítací metodou;
elektrické obvody s uzly a více spotřebiči;

Úlohy s procenty a grafy.
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Rozliší nejjednoduší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.


chemická vazba, názvosloví jednoduchých organických sloučenin


v praxi významné uhlovodíky - alkany, alkadieny, alkeny, areny
Estetická výchova
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností získaných smysly nebo podnětů z představ a fantazie.

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
akční malbalinie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
Dobrovolné úkoly: Tvorba PF pro Londýnskou
Akční malba - seznámení s abstraktním expresionismem, tvorbou Jacksona Pollocka. Malba obrazu inspirovaného poslechem vybrané hudby.
Tělesná výchova
Samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu v závislosti na aktuální situaci.
dobrovolná účast a plnění úkolu v LONUP! výzvě. LONUP!
výzvu naleznete v google classroom