19. 10. 2020 - 6. 11. 2020, 9.r.

12 . 5 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Uvádí základní literární směry a představitele předválečné a meziválečné avantgardy.

Tvoří vlastní umělecký text. (Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.)

Uceleně reprodukuje přečtený text, odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl
opakování zájmena; skloňování TÝŽ, TENTÝŽ
opakování číslovky

poezie - dadaismus, Apollinaire (kaligramy)


tvorba dadaistického textu, tvorba kaligramů
práce s textem (ukázka úloh z přijímacího řízení)
PT: Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních materiálech.
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícímu se ke čtení, kultuře a dalším osvojovaným tématům.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům.
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života a hledání konkrétní informace. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života.
Porozumění významu slov, slovním spojení a jednoduchým větám.
Rozkazovací způsob - opakování.
Skloňování tázacích zájmen WER/WAS
Témata: Ferien und Reisen, Wegbeschreibung, Orienterung in der Stadt, Prag, Meine Stadt.
Španělský jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. užívání základních zdvořilostních obratů

jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci
Mis amigos - vlastnosti (opakování), téma El deporte, písemná práce Mi deporte favorito, slovesa JUGAR, HACER.
Člověk a společnost
Rozpozná pozitivní a negativní důsledky první světové války. rozpad R-U, vznik nových států

okolnosti vzniku ČSR
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic;
Dělí lomené výrazy;
Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice;
Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správě schéma reálného obvodu.

rovnice s neznámou ve jmenovateli, podmínky řešitelnosti,
dělení lomených výrazů,
základní princip lomu světla, praktické důkazy lomu světla,

elektrické obvody s uzly a více spotřebiči - paralelní, sériové a sérioparalelní zapojení
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.


stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - opěrná a pohybová


chemická vazba, názvosloví jednoduchých organických sloučenin
Estetická výchova
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality DOBROVOLNÉ - obrázky určené vojákům na misích k příležitosti "Den válečných veteránů".
Tělesná výchova
Samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu v závislosti na aktuální situaci.
dobrovolná účast a plnění úkolu v LONUP! výzvě. LONUP!
výzvu naleznete v google classroom