5. 10. 2020 - 16. 10. 2020, 9.r.

27 . 10 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Uvádí základní literární směry a představitele předválečné a meziválečné avantgardy.

Tvoří vlastní umělecký text.

Uceleně reprodukuje přečtený text, odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.
jmenné tvary přídavných jmen, zájmena


buřiči a anarchisté (práce s textem)


vlastní tvorba básně na zadané téma v daném rozsahu


tvorba buřičů a anarchistů
test - 7. nebo 8. října - opakování podstatných jmen a přídavných jmen
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Psaní krátkých jednoduchých popisů prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vhodně propojených vět.
Zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru.
Učebnice lekce 2. B, C, D. Tvorba slov, tázací dovětek - použití v praxi.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích.
Popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět.
Porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života a hledání konkrétní informace.
Vedlejší věty se spojkami "weil, dass".
Rozkazovací způsob.
Skloňování tázacích zájmen WER/WAS
Témata: Ferien und Reisen, Wegbeschreibung, Orienterung in der Stadt, Prag, Meine Stadt.
Španělský jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PT: Multikulturní výchova. porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života

vyhledávání konkrétních informací v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k tématům z každodenního života
Jak se zeptat, když dobře nerozumíte, orientace ve městě, významná místa španělsky mluvících zemí (práce s textem).
Člověk a společnost
Významné bitvy 1. světové války a jejich důležitost v rámci vývoje války. Marna, Verdun, Somma

nové zbraně použité ve válce
Orientuje se na mapě ČR, lokalizuje kraje a jejich krajská města. opakování

debata nad výsledky krajských voleb.
Matematicko fyzikální základ
Násobí a dělí lomené výrazy.
Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice.
Využívá znalosti lomu světla při analýze průchodu světla čočkami.
násobení a dělení lomených výrazů
základní princip lomu světla, praktické důkazy lomu světla

čočky (spojka, rozptylka)
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života.

Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - opěrná a pohybová


přehled běžných onemocnění, úrazů a jejich prevence, léčba; zdravý životní styl


chemická vazba, názvosloví jednoduchých organických sloučenin
Estetická výchova
vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.
interpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních

hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století
Expresionismus - vyjádření emoce obrazem a jejich intrepretace; psychologické působení barev - práce s barevnou paletou

HV - prezentace vybraných hudebních stylů 20. století
Tělesná výchova
Vstupuje do organizace svého pohybového režimu v závislosti na aktuální situaci.
vycházky do okolí školy se zařazením kompenzačních a relaxačních cviků fyzicky nenáročných
pouze v případě příznivého počasí, nutný vhodný oděv a vhodná obuv na pobyt venku