21. 9. 2020 - 2. 10. 2020, 9.r.

24 . 10 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Uvádí základní literární směry a představitele předválečné a meziválečné avantgardy.

Tvoří vlastní umělecký text.
přídavná jména (stupňování, tvary v množném čísle, jmenné tvary), zájmena

Česká moderna, buřiči a anarchisté


úvaha
Anglický jazyk
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text).
Promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou).
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích.
Popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět.
Opakování učiva 8. ročníku + shrnující test. (9.A)
Vedlejší věty se spojkami "weil" a "dass".
Téma: Ferien und Reisen - rozšiřování slovní zásoby.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům PT: Osobnostní a sociální výchova - Komunikace. rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života

porozumění významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět
Repaso: La ciudad, En el aeropuerto (opakování témat a slovní zásoby předchozího ročníku), slovesa QUERER, PODER, předložky.
Člověk a společnost
Charakterizuje jednotlivé kraje ČR. kraje ČR, zajímavosti, města
Zdůvodňuje důvody, které vedly ke světovému konfliktu. Zná záminku pro rozpoutání první světové války. atentát, válečné roky 1914, 1915
Člověk a jeho svět
Pracuje s brožurami v rámci nabídky středních škol. Orientuje se v pravidlech přijímacího řízení na střední školy v rámci ČR. nabídka středních škol
Matematicko fyzikální základ
Určí podmínky řešitelnosti lomených výrazů.

Násobí a dělí lomené výrazy.
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.
Využívá zákonu odrazu světla při řešení problémů a úloh.
Využívá znalosti lomu světla při analýze průchodu světla čočkami.


podmínky řešitelnosti
opakování hodnoty výrazu a procvičení na lomených výrazech
krácení lomených výrazů
opakování úprav zlomků
absolutní hodnota čísla
odraz světla

čočky (spojka, rozptylka)
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - opěrná a pohybová


přehled běžných onemocnění, úrazů a jejich prevence, léčba; zdravý životní styl (opěrná a pohybová soustava)
Estetická výchova
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.
linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvalityinterpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních

hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století
Obrazné vyjádření emoce, psychologické působení barev a tvarů

Reflexe vybraných uměleckých děl a jejich působení z hlediska kulturní podmíněnosti

prezentace o hudebních stylech
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji.
doplňkové sportypravidla kolektivních her, taktika hry