7. 12. 2020 - 18. 12. 2020, 8.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy

uvádí základní směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché a v souvětívytváří vlastní umělecké texty dle dispozic
pravopisná pravidla


romantismus ve světěvztah VV a VČ (převod); přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející

přívlastek volný a těsný

vyprávění
test - i/y v koncovkách, ě/je/ně, velká písmena, duály


testtest
Anglický jazyk
Žák se zeptá na základní informace.

Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
- zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
- porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů - průřezové téma:
Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát – demokratické tradice anglicky mluvících zemí.
- otázky v předpřítomném čase (Have you eevr..?)
- významné osobnosti; vyjádření zkušeností pomocí předpřítomného času
- v učebnici lekce 5
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích

popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět

porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života a hledání konkrétní informace
PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita

Téma: Mein Zimmer, mein Haus, meine Wohnung

Gramatika: Předložky se 3. a 4. pádem.
Španělský jazyk
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně

zapojí se do jednoduchých rozhovorů
blízká budoucnost - ir a + infinitiv

vazby me gusta/n, me encanta/an

vánoční tématika - dárky. tvorba otázek
- práce s textem v učebnici str. 84. 85, 86 atd.
test na blízkou budoucnost a slovesa - 8.12. (skupina Ja)
- vánoční hodina v týdnu od 14.12.
PT: Multikukturní výchova
Člověk a společnost
Objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé.

Posoudí význam ochrany lidských práv a svobod.
Velká francouzská revoluce, napoleonské války a jejich důsledky
Charta lidských práv
(PT: Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát – Listina základních práv a svobod.)
Člověk a svět práce
Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.
pracovní činnosti zvolených profesí
Matematicko fyzikální základ
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
užívá metrické vlastnosti rovinných útvarů při řešení úloh a praktických problémů
obsah a obvod trojúhelníku a složených geometrických útvarů.
slovní úlohy s pythagorovou větou.
Svět přírody
Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení.

Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů.

Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy.hmotnostní zlomek a koncentrace roztoků


význam podnebí a vliv počasí na život organismů

složení, vlastnosti půdy, půdotvorní činitelé
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.


vytváří a volí jednoduché doprovody.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality


rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, zachycování rytmu a melodie

hudební aktivity
VV - plakát na "Londýnské schody"

Dobrovolný úkol: "Bucket drummer" - rytmická hudební improvizace a volba vhodného doprovodu k vybrané písni
Tělesná výchova
Samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu v závislosti na aktuální situaci.

Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví.
dobrovolná účast a plnění úkolů v LONUP! výzvě.základní lidské potřeby a jejich hierarchie, složky zdraví a jejich interakce, zdravý životní styl
výzvu naleznete v google classroom

procházky v rámci TV