19. 10. 2020 - 6. 11. 2020, 8.r.

24 . 11 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
v písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov

tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy

uvádí základní směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché
opakování - tvarosloví


opakování - přídavná jména (druhy; mluvnické kategorie)


romantismus ve světě (znaky, vybraní autoři a texty)věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
opakování větných členů
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

- zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
- porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

- Londýn - aktivity spojené s ročníkovým projektem
- slovní zásoba k tématu město a orientace v něm
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích

popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět

porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života a hledání konkrétní informace
PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita

Téma: Mein Zimmer, mein Haus, meine Wohnung

Gramatika: Předložky se 3. a 4. pádem.
Španělský jazyk
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům

REPASO - popis sebe sama a ostatních, vyprávění o rodině s využitím pravidelných sloves a číslovek, vazba me gusta, prefiero, me encanta - opakovací a shrnující cvičení
zvratná slovesa
rozhovory řízené i volné na dané téma, opakování slovní zásoby, základní popis osoby

překlad textu, práce s PL, tvorba vlastního textu
Člověk a společnost
Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti. - Porovnávání anglické a francouzské společnosti v 18. století (parlamentarismus x absolutismus)
- USA - válka za nezávislost
- Průmyslová revoluce
Projektová výuka
Ukáže na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.

Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry a přírodní zdroje České republiky v evropském a světovém kontextu.

Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu.
rozložení surovinových a energetických zdrojů

přírodní poměry a zdroje České republiky

hospodářský potenciál a lidské zdroje České republiky
Práce se školním atlasem
Člověk a svět práce
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.
seznámení se s konkrétními profesemi
dlouhodobý úkol: prezentace vybrané střední školy
Matematicko fyzikální základ
Rozpozná funkční vztahy v běžném žívotě
Sestrojí graf funkce
ROzpozná zdroje a druhy energií a jejich přeměny.
Funkce
lineární funkce
Kartézský souřadný systém
Druhy energie
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití.

Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění.
názvy a značky chemických prvků


destilovaná, pitná a odpadní voda
výroba pitné vody, čistota vody

čistota vody, čistota a složení ovzduší, ozonová vrstva
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů. linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality DOBROVOLNÉ - tvorba diplomu k Londýnským schodům
Tělesná výchova
Samostatně využívá kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu v závislosti na aktuální situaci.

Žák vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví.
dobrovolná účast a plnění úkolu v LONUP! výzvě.základní lidské potřeby a jejich hierarchie, složky zdraví a jejich interakce
LONUP! výzvu naleznete v google classroom