21. 9. 2020 - 2. 10. 2020, 8.r.

27 . 10 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

v písemném projevu používá správné tvary běžně užívaných cizích slov

tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy - gramatická a stylistická cvičení

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

uvádí základní směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století
skloňování slov cizího původu a jejich přiřazování ke vzorůmopakování - velká písmenatvorba vlastního textu na zadaný slohový útvar
bulvár a seriózní tisk

osvícenství; preromantismus

25.9. - test
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
- porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma daného textu)
- popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět
Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace – potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Reálie Velké Británie a Londýna
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. reakce na jednoduché verbální pokyny učitele při práci s učebnicí, pohybu ve třídě a řešení jazykových úkolů Souhrnné opakování učiva ze 7. ročníku (témata: Die Schule, Essen und Trinken; gramatika)
Španělský jazyk
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům


reálie Španělsko, kulturní zajímavostiQué hora es - časové údaje, domlouvání schůzky
PT: Multikulturní výchova
vyhledávání informací, překlad textu, státní svátky

opakování 7. ročníku, práce s portfoliem
Člověk a společnost
Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti. hospodářské, společenské a kulturní změny 18. století
Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů. ochrana práv občanů
Člověk a svět práce
Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané.
státní rozpočet, dávky a příspěvky, sociální politika státu, zdroje příjmů
Matematicko fyzikální základ
užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
rozhodne jaký druh pohybu těleso koná
využívá vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu.
druhá mocnina a odmocnina čísla.
relativita pohybu
rychlost dráha čas, výpočty
Svět přírody
Porovná působení vnitřních procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost.


Porovná působení vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost.

vnitřní procesy v přírodní sféře
vnější procesy v přírodní sféře

Estetická výchova
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
hudební aktivity

sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality

linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
Tvorba rytmicky správného textu k vybrané písni, nácvik, prezentace

"3xjá" - trojí zpracování autoportrétu různými prostředky a technikami
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení.

Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím.

košíková
doplňkové sporty


speciální vyrovnávací cvičenítělesná a duševní hygiena


PT: Kooperace, kompetice (rozvoj dovedností pro spolupráci a zvládání soutěží)