7. 12. 2020 - 18. 12. 2020, 7.r.

16 . 1 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.

Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby

Uvádí základní literární směry světové literatury středověkého období a jejich významné představitele.
Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.


vypravování s prvky popisu a líčenízvuková stránka jazyka - procvičování, písemné opakování

slovní zásoba, významy slov, přenesená pojmenování, dobový příznak, citové zabarvení, vztahy mezi slovy - procvičování, písemné opakování

legendy
epiky - knihy přečtení v povinné četbě
tvorba vlastního textu, termín odevzdání 16. 12. (7.A, 7.C), 17. 11. (7.B)

Písemné opakování: 16. 12. (7.A, 7.C), 17. 12. (7.B)

- zhodnocení práce - legendy, vysvětlení pojmu, práce ve dvojici online (legendy o českých patronech)
- povinná četba - odevzdání 15.12. do učebny, během dalšího týdne fyzicky ve škole, diskusní klub nad přečteným
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Žák popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům.
Popis vánočních tradic a zvyků v různých zemích světa.
Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Představování sebe a členů rodiny, sdělení informací, popis skutečností.
Rozpoznání známých slov a slovních spojení
porozumění významu slov, slovním spojením a větám.
Opakování - časování sloves, číslovky, tvorba otázek, pořádek slov ve větě oznamovací a tázací, zápor v německé větě.
Témata: Meine Hobbys, Advent, Weihnachten - vánoční aktivity.
17.12. (skup. pí uč. Hamerníkové) - shrnující test (bližší informace se včas objeví v Classroom).
Španělský jazyk
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
- slovesa 1. a 2. třídy práce s textem En el bar - časování sloves, POPIS POSTAVY - tvorba vlastního textu (bude hodnocen) s využitím osvojené slovní zásoby, časování sloves SER,TENER a SLOVES 1. A 2. TŘÍDY

téma NAVIDAD - tvorba přání (fráze), poslech koled
PT: Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Objasní situaci a vnitřní vývoj českého státu a jeho postavení v evropských souvislostech.
Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí.
Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti.
Porovnává a přiměřeně hodnotí kulturní a společenské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.

Počátky českého státu, jeho vnitřní vývoj, postavení v Evropě.
Křesťanství, moc císařská, papežská.
Struktura středověké společnosti.
Čechy v době knížecí (Boleslav I., II.,Břetislav)
První čeští králové (Vratislav II., Vladislav II., P0 I.).
Čeští světci.
16.12. shrnující test (bližší informace budou včas v Classroom)
Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí. Jak rozumět pojmům rasismus, xenofobie a extremismus v minulosti a v současném světě. PT:Multikulturní výchova, multikulturalita - kulturní diference jako obohacující prvek.
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. umíme programovat
Člověk a svět práce
Vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi.

Objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu.

Zváží nezbytnost jednotlivých osobních a rodinných výdajů.
Rizika hospodaření a zvažování jejich míry.

Hospodaření s rozpočtem domácnosti.

Typy rozpočtu domácnosti.

Matematicko fyzikální základ
Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty.

Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem.

Braunův pohyb, difuse
tepelná délková roztažnost
dilatační spáry

poměr a jeho zápis, dělení celku na části v daném poměru
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (plazi)

rozeznání a zařazení běžných druhů do taxonomických skupin (plazi)
práce s atlasem
test - obojživelníci

plazi - učebnice Přírodopis 7str. 17- 22

samostatná práce - plazi
Estetická výchova
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních

hudební styly a žánry období do padesátých let 20. století


intonování písní
Ozvláštněný portrét spolužáka s rouškou
Dobrovolný úkol: "Bucket drummer" - hudební improvizace na nalezené předměty do vybrané hudební skladby
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové sporty.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, relaxace.