19. 10. 2020 - 6. 11. 2020, 6.r.

24 . 11 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uspořádá v textu informace s ohledem na jeho účel, vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Používá správné tvary slov v písemném projevu.

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.
prostě sdělovací slohový útvarreprodukce
skloňování jmenné (vč. pravopisu podst. a příd. jmen)

podstatná jména pomnožná, hromadná, látková

záznam z četby
SMS - tvorba vzkazu, adresa. jednoduché sdělení
práce s textem - novinový článek

krátké shrnutí obsahu filmu Cesta do pravěku
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
• porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
• odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí
Zvířata; Popis zvířat pomocí přítomných časů (přítomný čas průběhový a prostý).
Člověk a společnost
objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost
Uvede příklady archeologických kultur na našem území - počátky osídlení území České republiky. Významné národy žijící na našem území - Germáni, Keltové, Slované.
rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi
neolitická revoluce, doba bronzová a železná


země "úrodného půlměsíce"

nemoc covid- 19, solidarita mezi lidmi
práce s učebnicí, PL a vyhledávání informací (text, dokument)- " Tajemství jeskyně"
Keltové, Germáni, Slované - pravěké osídlení našeho území
Zápisky o válce galské - G. I. Caesar - práce s textem
epidemie a pandemie ve světových dějinách
PT: Osobnostní a sociální výchova
Informační a komunikační technologie
Žák uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem. typografická pravidla, řezy písmen, umístění prvků na stránce Žák efektivně pracuje v prostředí Google Classroom.
Člověk a svět práce
Žák je schopen poskytnout první pomoc při úrazu, zejména při drobných poraněních. První pomoc při drobných poraněních; Postup při volání záchranné služby (155) nebo tísňového volání (112).


Matematicko fyzikální základ
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa.
Zná základní fyzikální jednotky a jejich převody.
Pracuje s měřítky map a plánů.
Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek a těles.

Převody jednotek (včetně času)

Měřítko map - postup výpočtu.
Test 5. 11. - početní operace s celými čísly a řešení slovních úloh, číselná osa desetinná čísla
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

zhodnotí postavení Země ve vesmíru.

srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy.

prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země.

zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů.
rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (ptáci)


rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (ptáci)

adaptace organismů k různým podmínkám prostředí (ptáci)

poloha Země ve vesmíru

vlastnosti Země v porovnání s dalšími tělesy naší sluneční soustavy

tvar Země

základní pohyby Země
Estetická výchova
Dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého. Reflexe poslechu hudebního produkce.
Tělesná výchova
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.