9.11.2020 - 20.11.2020, 7.r.

24 . 11 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů dle komunikační situace.

Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova


Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná jejich funkci.
Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.
popis - prostý, odborný, uměleckýzvuková stránka jazyka, výslovnost, intonace projevu, slovní přízvuk, výslovnost běžně užívaných slov cizího původu
- opakovací test


- literatura světská a duchovní
popis obrazu- opakovací test na pojmy


- PS Hravá literatura 7
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text). Přítomný čas prostý a průběhový - opakování.
Promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou. Popis rodiny, města, školy, životní etapy.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.
Učebnice Project 3 - Introduction
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.

Představování sebe a členů rodiny, sdělení informací, popis skutečností.
Verbální reakce na otázky, odpovídání a poskytování konkrétních informací, vyžádání konkrétních informací.

Časování pravidelných sloves.
Tvorba otázek.
Pořádek slov ve větě oznamovací.
Zápor v německé větě.
Témata: Meine Hobbys.
Španělský jazyk
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, volného času a dalších osvojovaných témat.

- profese, popis postavypředstavování sebe a jednotlivých členů rodiny a přátel
slovní zásoba, procvičení sloves ser a tener, opakování spojení podstatného a přídavného jména - test
jednoduché rozhovory
Profese - slovní zásoba
konverzace - kladení otázek
PT: Osobnostní a sociální výchova
Popis obrázku
Člověk a společnost
Objasní situaci Velkomoravské říše a její postavení v evropských souvislostech.
Objasní situaci a vnitřní vývoj českého státu a jeho postavení v evropských souvislostech.
Sámova říše, Velká Morava.
Počátky českého státu, jeho vnitřní vývoj, postavení v Evropě.
Srovnává postavení světadílů, oceánů a makroregionů světa.
Přírodní a socioekonomické poměry.
Severní Amerika.
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v multimediální formě. prezentace vytvořených prezentací v Prezi
Člověk a svět práce
Rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje.

Vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi.

Zváží nezbytnost jednotlivých osobních a rodinných výdajů.
Úvod do finanční gramotnosti - základní informace.

Historie a hodnota peněz.

Hospodaření s penězi.
Matematicko fyzikální základ
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.

Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy.

konstrukce čtyřúhelníků
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (strunatci, obratlovci - ryby, obojživelníci)

"rozeznání a zařazení běžných druhů do taxonomických skupin (obratlovci - ryby, obojživelníci)
práce s atlasem"


PT: Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.
PT: Zhodnotí význam živočichů v přírodě
i pro člověka.
PT: Aplikuje praktické metody poznání přírody.
testík - strunatci, obratlovci (kruhoústí, mihulovci, paryby, ryby)

samostatná práce - obojživelníci
Estetická výchova
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.
uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních

hudební styly a žánry období do padesátých let 20. století
Dobrovolné úkoly:
PF pro Londýnskou
Výtvarná práce na libovolné téma zadanou technikou
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové sporty.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, relaxace.

Google Classroom

dobrovolná videokumentace

ročníkový projekt