19.10.2020 - 6.11.2020, 7.r.

24 . 11 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci.


Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná jejich funkci.
Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním a filmové zpracování.
Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Vrstvy národního jazyka, spisovná, nespisovná čeština a jejich funkce. Vrstvy spisovného jazyka (hovorová čeština), nespisovného jazyka (obecná čeština, nářečí)
balady - K.J. Erbenlidová slovesnost, legendy a kroniky
PT: osobnostní a sociální výchovapráce s textem, tvůrčí psaní
balada z Kytice, práce ve skupinách- řízená diskuse


práce s Hravou literaturou 7
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace.
Žák adekvátně reaguje v běžných formálních a neformálních situacích.
Zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět.
Přídavná jména a příslovce - použití ve větách.
Dokončení učebnice Project 2
Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Rozpoznávání známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět a jejich významu.
Verbální reakce na otázky, odpovídání a poskytování konkrétních informací, vyžádání konkrétních informací.
Podstatná jména s určitým a neurčitým členem v 1. a 4. pádu a slovesa "haben" a "sein" - opakování.
Tvorba otázek.
Zápor v německé větě.
Témata: Ich und meine Familie, Meine Hobbys.
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, volného času a podobné otázky pokládá
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, volného času a dalších osvojovaných témat

podstatná a přídavná jména- jejich postavení ve větě, shoda

• představování a popis sebe, jednotlivých členů rodiny a přátel
tvary podstatných a přídavných jmen, rozvíjení slovní zásoby, jednoduchý popis člověka (oblečení, barva očí, vlasů), sloveso SER a TENER
členové rodiny, přídavná jména popisná, zaměstnáni, číslovky do 50
PT: Osobnostní a sociální výchova
Člověk a společnost
Porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti.
Objasní situaci Velkomoravské říše a její postavení v evropských souvislostech.
Porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti.
Sámova říše, Velká Morava.
Francká říše, Karel Veliký, karolinská renesance, Byzanc, Sámova říše, Velká Morava.
Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti Severní Ameriky.
Čtení z mapy, práce s textem.
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v multimediální formě. samostatná práce v programu Prezi a následná prezentace (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita)
Člověk a svět práce
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model. Origami, tangram a jiné modely z různých materiálů.
Matematicko fyzikální základ
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.

Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy.konstrukce čtyřúhelníků

konstrukční úlohy (osa úsečky a úhlu)¨


opakování - převody jednotek
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. stavba a funkce těla, orgánových soustav (strunatci, obratlovci - paryby, ryby)

PT: rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů.
referáty - paryby
Estetická výchova
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních DOBROVOLNÉ - obrázky určené vojákům na misích k příležitosti "Den válečných veteránů".
Tělesná výchova
Usiluje a zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.
Dobrovolná domácí cvičení a outdoorové sporty.

Protahování, posilování, aerobní aktivity, relaxace.
Google Classroom

Ročníkový projekt - měsíc pohybu.