7.9.2020 - 18.8.2020, 7.r.

18 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná jejich funkci.

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk díla a vlastními slovy intepretuje jeho smysl.
Ohebné slovní druhy a jejich klasifikace, určování gramatických kategorií, pravopis

vypravování - znaky, osnova, přímá řeč, reprodukce textu


Opakování- zaměřeno na lyriku. Starý a Nový zákon- provázanost s učivem ČS.
PT: Osobnostní a sociální výchova


práce ve skupinách s QR kódy, vyhledávání informací

přečtené knihy - diskuse
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Zeptá se na základní informace.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Opakování učiva z šestého ročníku: Film, svět, zeměpisné pojmy, přítomné časy – prostý a průběhový, přídavná jména – stupňování.
Zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět. Opakování slovní zásoby, tvorby otázek a mluvnických časů.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace – komunikace v různých situacích.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozpoznávání známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět a jejich významu. Seznámení se s náplní předmětu, potřebnými pomůckami a ročním plánem.
Základní prezentace německy mluvících zemí.
Německá výslovnost a pravopis.
Pozdravy a základní fráze.
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, volného času a podobné otázky pokládá
• seznámení s předmětem, románské jazyky a jejich členění
reakce na otázky, poskytování a vyžádání konkrétních informací
Rod a člen u podstatných jmen, množné číslo podstatných jmen, přídavná jména, přechylování, množné číslo. Španělsko a španělsky hovořící země, jazyky ve Španělsku, změny ve výslovnosti s ohledem na vývoj jazyka.
- ochutnávka šp. potravin, reálie, kultura, procvičování výslovnosti - společné hodiny obou skupin
PT: Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.
Demonstruje na konkrétních příkladech zrod křesťanství a souvislost s judaismem.
Antické Řecko a Řím.
Kořeny a zrod křesťanství.
Seznámení se s náplní předmětu, potřebnými pomůckami a ročním plánem.
Opakování učiva 6. ročníku - antické Řecko a Řím - hlavní události a osobnosti, odkaz Řecka a Říma.
Shrnující test - po důkladném zopakování.
Práce s obrazovým materiálem.
Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života. Sebepoznání – metody a význam.
PT: Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí – co o sobě vím a co ne.
Informační a komunikační technologie
Seznámení s řádem učebny. Desatero bezpečného užívání internetu a sociálních sítí. Ovládá práci s prezentačním programem. přechody snímků základní efekty tvorba prezentace
Člověk a svět práce
Dodržuje zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany při práci s nástroji a nářadím.

Je schopen poskytnout první pomoc při úrazu.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní pomůcky, první pomoc při drobných poraněních. Seznámení s ročním plánem, pomůckami a pravidly.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.

Řeší lineární rovnice.
ZLOMKY - zopakování a upevnění učiva z minulého školního roku

lineární rovnice
ekvivalentní úpravy
Svět přírody
Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů.

Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí.
rozeznání a systematické zařízení běžných druhů nahosemenných skupin, práce s atlasem a klíčem (krytosemenné a nahosemenné rostliny)

adaptace rostlin k různým podmínkám prostředí
opakování - krytosemenných rostlin
referáty- cizokrajné ovoce, cizokrajné koření, rostliny pro přípravu nápojů, užitkové rostliny.
Estetická výchova
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.

vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.
nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem


výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich kulturní i historická podmíněnost.
"Multikulti grafitti" - grafitti vytvořené v intencích vybrané kultury (typické znaky výtvarného umění ve vybraných kulturách)

intonace vybraných písní s hudebním doprovodem / karaoke
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Průpravné a míčové hry. BOZP, seznámení s ročním plánem, pomůckami a pravidly.