7.9.2020 - 18.9.2020, 6.r.

18 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Správně třídí slovní druhy.

Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova.
Dopis.Slovní druhy, ohebnost/neohebnost, mluvnické kategorie
Klíčová slova, redukce textu.
Úvodní hodina, seznámení s předmětem, pomůcky - propojení s prací v ČS - identita.
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
• porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
• promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči.
Opakování učiva z pátého ročníku.
Člověk a společnost
orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů

najde a určí na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií.

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
malé a velké dějiny, příběh vlastní rodiny - Kdo jsem (práce s mapou, fotografií)


identita - Kdo jsem - tvorba rodokmenu (propojení s oblastí dějepisu)


Práce s mapou a atlasem
Seznámení s náplní předmětu, pomůcky
Má časová osa, co se stalo v roce mého narození
periodizace- dějiny
Tvorba rodokmenu, práce s obrazovým materiálem
PT: Osobnostní a sociální výchova

Orientace v mapě (světa), používání rejstříku, legend v atlase
Informační a komunikační technologie
Žák pracuje v prostředí Google Classroom. prostředí Google Classroom, on-line komunikace, Meet, adresář v e-mailu, kalendář Během úvodní hodiny: pravidla chování v mediatéce
Člověk a svět práce
Dodržuje pravidla bezpečnosti práce. Rozlišuje základní nástroje. bezpečnost práce - organizace práce na pracovním místě
zacházení a nástoji a nářadím
jednotlivé nástroje a nářadí v učebně
Matematicko fyzikální základ
Znázorní záporná čísla na číselné ose.
Provádí početní operace v oboru celých čísel.
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa.
záporná čísla
znázornění čísel na číselné ose
porovnávání záporných čísel
Sčítání a odčítání celých čísel
Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek a těles
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.

stavba a funkce těla, orgánových soustav (ptáci)

Opakování, práce s mapou světa
Estetická výchova
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
Portrét, autoportrét; základy kresby, malba
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech. vybíjená
doplňkové sporty