5.10.2020 - 16.10.2020, 2.r.

24 . 1 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Čteš plynule jednoduché texty. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Píšeš správné tvary písmen a číslic, správně spojuješ písmena. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena)

Kontroluješ vlastní písemný projev. (kontroluje vlastní písemný projev)

Rozlišuješ věty oznamovací, rozkazovací, tázací a přací a vyslovuješ je se správnou intonací. (rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky)

Přednášíš zpaměti vybrané básně. (přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku)

Rozpoznáváš slova souřadná, nadřazená, podřazená a slova opačného významu. (porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená)

Dodržuješ třídní pravidla. (dodržuje jednoduchá pravidla komunikace ve třídě)
technika čtení slov, jednoduchých vět a textů, znalost orientačních prvků v textu

úhledný, čitelný a přehledný písemný projev
automatizace psacího pohybu

návyky spojené s kontrolou a opravou vlastní práce

věty oznamovací, rozkazovací, tázací, přací
intonace, přízvuk

recitace
přednes básní s pohádkovou tematikou

slovní zásoba, slova a pojmy, význam slov

základní komunikační pravidla
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení dovednosti řešení problémů.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – cvičení schopností zapamatování.

Člověk a jeho svět
Písemně sčítáš a odčítáš do 100. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Čteš a zapisuješ přirozená čísla do 100. (čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000)

Porovnáváš přirozená čísla do 100. (porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti)

Zobrazíš čísla na číselné ose 100. (užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose)

Popíšeš, jak se proměňuje příroda v jednotlivých ročních obdobích. (pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích)

Třídíš přírodniny podle společných znaků. (roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků)
písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku v oboru 0-25

čtení a zápis čísel do 25

porovnávání množství a jejich číselných vyjádření v oboru 0-25
desítky a jednotky ve dvojciferném čísle
porovnávání čísel a zápis výsledku porovnání

zobrazování čísla na číselné ose v oboru 0-25
číselná řada

základní změny v přírodě v průběhu roku

třídění přírodnin podle společných znaků
Kultura ducha a těla
Využíváš různé výtvarné techniky a materiály. (vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich výtvarné vyjádření volí vhodné prostředky)

Rozpoznáš sluchem hudební nástroje. (rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje)

Spolupracuješ při týmových pohybových hrách. (spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích)

Chováš se bezpečně při všech pohybových aktivitách. (uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy)

Pozoruješ přírodu. (provádí pozorování přírody)

Zaznamenáš výsledky pozorování. (zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování)

Zvládáš základní plavecké dovednosti. (adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti)
různé výtvarné techniky a postupy výtvarného vyjadřování - prostorová tvorba
hra s barvou

nejznámější hudební nástroje

pohybové hry různého zaměření

bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV

pozorování

zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování

hygienické návyky při vstupu do bazénu
bezpečný vstup do vody
dýchání do vody
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice – odlišování situací soutěže a spolupráce.