7.9.2020 - 18.9.2020, 2.r.

19 . 9 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Plynule čteš jednoduché texty. (plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti)

Píšeš správné tvary písmen a číslic, správně spojuješ písmena. (píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena)

Rozumíš písemnému zadání. (porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti)

Vhodně se vyjadřuješ slovem, mimikou i gesty. (volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích)

Souvisle vyprávíš o svých zážitcích. (na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev)
technika čtení slov, jednoduchých vět a textů, znalost orientačních prvků v textu
abeceda

úhledný, čitelný a přehledný písemný projev
automatizace psacího pohybu

čtení s porozuměním

hlasitost projevu, změna tempa řeči
mimika, gesta

souvislý jazykový projev
jednoduchá osnova vyprávění
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.

Osobnostní a sociální výchova, komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků.
Člověk a jeho svět
Dodržuješ pravidla bezpečného chování. (rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času)

Společně s ostatními vytváříš pravidla třídy. (se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel)

Sčítáš a odčítáš do 20 s přechodem přes desítku. (provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly)

Určíš správný počet a pořadí. (používá přirozená čísla k modelování reálných situací)

Popíšeš, jak se proměňuje příroda v jednotlivých ročních obdobích. (pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích)

pravidla bezpečnosti
předcházení rizikovým situacím

základní pravidla chování a jejich smysl

sčítání a odčítání v oboru 0-20 s přechodem přes desítku

vyjadřování počtu a pořadí číslem

základní změny v přírodě v průběhu roku
Kultura ducha a těla
Využíváš různé výtvarné techniky a materiály. (vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich výtvarné vyjádření volí vhodné prostředky)

Spolupracuješ při týmových pohybových hrách. (spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích)

Chováš se bezpečně při všech pohybových aktivitách. (uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy)

Pozoruješ přírodu. (provádí pozorování přírody)

Zaznamenáš výsledky pozorování. (zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování)


různé výtvarné techniky a postupy výtvarného vyjadřování - prostorová tvorba
hra s barvou

pohybové hry různého zaměření

bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV

pozorování

zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice – odlišování situací soutěže a spolupráce.