8.6.2020 - 26.6.2020, 9.r.

16 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 80. let do současnosti.

Orientuje se v pravidlech českého pravopisu a gramatiky.
Charakter kultury a literatury v 80. a 90. letech u nás i ve světě - proměny kultury a jejích hodnot, nástup multimédií

Souhrnné procvičování a opakování gramatických a pravopisných jevů.
Anglický jazyk
Žák vypráví jednoduchý příběh či událost. - Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
• vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených vhodnými spojkami
• popis událostí za pomocí vět logicky řazených za sebou
• popis plánů ve smysluplném navazujícím projevu

• zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
• poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
Opakování slovní zásoby a gramatických jevů.
Reálie anglicky mluvících zemí - Austrálie
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům.
Témata: Zukunft, Träume und Wünsche, Traumberuf, Meine Pläne.
Shrnutí probrané gramatiky.
Španělský jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů

otázky a odpovědi na konkrétní informace, které se vztahují k osvojovaným tématům
Opakující a shrnující témata - rozhovory, práce s textem.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj – Komunikace.
Člověk a společnost
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků
posoudí postavení rozvojových zemí
prokáže základní orientaci v problémech současného světa.
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství.
ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa hlavních aktuálních politických změn v celosvětových souvislostech.
ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa politických problémů v konkrétních světových regionech.

svět po druhé světové válce ( karibská krize, Korea, Vietnam aj.)
rozpad koloniálního systému, rozvojové země- zaměřeno na Afriku
aktuální problémy světa, ČR

světové hospodářství
příklady vývoje názoru na význam zeměpisné polohy státu, hlediska politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích (Afrika, Asie)
hlavní světová ohniska existujících a hrozících konfliktů (Afrika, Asie)materiály v učebně GC
Člověk a svět práce
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
občansko právní vztahy

učivo v GC
Matematicko fyzikální základ
Odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností.
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí.


vlastnosti hvězd, vlastnosti planet

prostorová představivost
Svět přírody
Objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří.

Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě.
ontogeneze člověka

podstata dědičnosti, přenos genetické informace
Estetická výchova
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.
Malba na plátno.Prezentace pláten a výstupů z ročníkového projektu.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
protahovací a posilovací cvičení, kompenzační cviky, zdravotní TV,
turistika (cykloturistika) a pobyt v přírodě