27.4.2020 - 8.5.2020, 9.r.

31 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 80. let do současnosti.

Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty.

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru.

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo.
charakter kultury a literatury v 80. a 90. letech u nás i ve světě - proměny kultury a jejích hodnot, nástup multimédií

kánon umělecké literatury, literární brak, argumentace

znaky subjektivního a objektivního sdělení

záznam srovnání filmového zpracovaní a jeho lit. předlohy
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat.
• promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou) - Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
• porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text)
Téma: životní prostředí, environmentální témata.
V učebnici lekce 5
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům.
Skloňování přídavných jmen - jednotné číslo (ve spojení se slovní zásobou k tématu Die Kleidung).
Práce s textem, poslechové cvičení, Kahoot! kvíz.
Nová slovní zásoba k tématu Lidské vlastnosti.
Španělský jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny, přátel a každodenních činností.
Stavba vět, ve kterých se sdělují konkrétní informace, tvorba otázek.
Minulý čas jednoduchý - pravidelná slovesa i vybraná nepravidelná slovesa. Životopis - vzhledem k distančnímu vzdělávání nebude vytvářen životopis psaný, ale představení vlastní či fiktivní osoby bude realizováno v PC programech či video nahrávkách.
Člověk a společnost
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků.
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků.

socialistický blok Československo 48 -68
politické procesy, akce Kameny, třídní nepřítel - práce s výpovědmi pamětníků
"Sovětský svaz - náš vzor"
Matematicko fyzikální základ
Určí vlastnosti polovodiče.

Zapojí správně polovodičovou diodu.

Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině.
vlastnosti polovodiče, vodivost typu P, N
polovodičové součástky a jejich využití
polovodičová dioda

volné rovnoběžné promítání, pravoúhlé promítání, základy výkresové dokumentace
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života.

Objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří.

Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu.

Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - nervová soustava, smysly, rozmnožovací soustava

přehled běžných onemocnění, úrazů a jejich prevence, léčba; zdravý životní styl


ontogeneze člověka - prenatální a postnatální vývoj

pravidla zdravého životního stylu


podstata dědičnosti, přenos genetické informace
Nervová soustava a smysly
- funkce
- stavba NS a jednotlivých smyslových ústrojí
- jednotlivé části a jejich charakteristika
- onemocnění a úrazy NS a smyslů

Rozmnožovací soustava
- funkce
- stavba RS, její jednotlivé části a jejich charakteristika
- průběh početí
- prenatální a postnatální vývoj člověka
- dědičnost
- onemocnění rozmnožovací soustavy

Učebnice Přírodopis 8 - str. 90-103
Estetická výchova
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích. komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření prezentace vytvořených prací v rámci ročníkového projektu, Galerie Londýnská aj.
Tělesná výchova
Užívá osvojované názvosloví na úrovni diváka a uživatele internetu.


Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
protahovací a posilovací cvičení, kompenzační cviky, zdravotní TV, volejbalová průprava dle videonávodu