23.3.2020 - 3.4.2020, 9.r.

3 . 4 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období 70. let - 80. let 20. století.

Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačním zdroji.
Přehled a ukázky světové a české literatury 70. a 80. let 20. století


Recenze, kritika, tvorba „na motivy", autorská poetika filmového a divadelního tvůrce, československé (české) oscarové filmy

Věta jednočlenná, větný ekvivalent, zvláštnosti větné stavby

Konfrontace informačních zdrojů, média - kniha, TV, rádio, internet, tisk
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
• porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
• písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Téma: životní prostředí, environmentální témata.
Formální dopis. Návrh na řešení/informace o problému.
V učebnici lekce 5
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a kamarádů.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Minulý čas sloves- perfektum, préteritum.
Množné číslo podstatných jmen.
Téma: Kleidung.
Španělský jazyk
Rozumí základním informacím v krátkých textech týkajících se každodenních témat.
porozumění konkrétním informacím v krátkém a jednoduchém textu vztahujícímu se ke každodenním činnostem. En el restaurante - slovní zásoba. Opakování číslovek. Vzhledem k online vyučování budou všechny aktivity upraveny tak, aby se žáci naučili novou látku, opakovali látku dřívější a aby nebyli zbytečně zahlcováni učivem, které by vzniklou situaci jenom zhoršilo a ničemu neprospělo.
Člověk a společnost
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků
zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.


uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování.

uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění.

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů.

socialistický a kapitalistický bloksituace po válce, Benešovy dekrety, odsun sudetských Němců

práva a povinnosti občana EU

Rada Evropy, NATO, OSN, OECD

Evropská unie a ČR
svět po válce, Norimberské procesy
dělení Berlína a vznik NDR a NSR
demarkační linie
práce s textem
aplikace HistoryLab
pracovní list


Člověk a svět práce
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením, chápání podstaty mediálního sdělení.

objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství.

návrh smluv - kupní, pracovní, nájemní…
Matematicko fyzikální základ
Nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací (Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj - Kreativita).
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu.
Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet.
Odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností.
Procvičování úloh zadávaných přes prostředí učebny Googlepohyb planet a vesmírných těles


vlastnosti hvězd, vlastnosti planet
Nutností je využívat společných i individuálních konzultací.
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů (orgánových soustav) lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů.

Orientuje se ve výchozích látkách a produktech biochemického zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů.

Dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky.

Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu.

Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí.
stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - trávicí a vylučovací soustava

zdroje složek potravy člověka

zdroje, vlastnosti a příklady funkcí cukrů, tuků, bílkovin a vitaminů v lidském těle

základní složky stravy, energetická hodnotapravidla zdravého životního stylu


mimořádné události, základní úkoly ochrany obyvatelstva, prevence mimořádných událostí
Trávicí soustava a Vylučovací soustava
- stavba, funkce, význam, jednotlivé části - uč. Přírodopis 8 - str. 78-89Zdroje složek potravy - sacharidy, lipidy, proteiny, vitaminy a jejich význam a zpracování v těle - uč. Chemie 9 - str. 10-19, 28-31, 34-37

Civilizační nemoci spojené s nezdravým životním stylem

Sestavení zdravého jídelníčku - zásady zdravého stravování

Pravidla zdravého životního stylu


Zdůraznění pravidel prevence a chování při mimořádné události - pandemie COVID-19
Estetická výchova
Užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace. Tvorba komiksu (propojení s učivem literatury)
Tělesná výchova
Užívá osvojované názvosloví na úrovni diváka.


Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.


protahovací a posilovací cvičení, kompenzační cviky, zdravotní TV