8.6.2020 - 26.6.2020, 8.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 2. poloviny 19. století do moderny

tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci, třídí slovní druhy - gramatická a stylistická cvičení

rozpoznává základní rysy významného individuálního stylu autora

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye
online procvičování
typické žánry literatury 19. a 20. století, proměna jejich podoby (povídka, román a jeho druhy, epická a lyrická poezie, balada, romance, poema), nové básnické směry


Anglický jazyk
Vyhledá informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Mluví o své rodině, škole, kamarádech, volném čase a oblíbeném filmu.
Opakování učiva - slovní zásoby, mluvnických jevů a poslechových aktivit.
Najde potřebnou informaci v textu, která se týká filmu a kultury.
Present Perfect, frázová slovesa.
Mluví podle předem připravené osnovy na zadané téma.
Osobnostní a sociální výchova.
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
•odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět
•základní zdvořilostní obraty
•jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace"
Gramatické jevy:

celkové opakování

Téma: Im Restaurant, Im Geschäft

PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
slovesa pravidelná a nepravidelná ( přítomný a budoucí čas)
opakování veškeré probrané slovní zásoby
PT:Osobnostní a sociální výchova
PT: Multikulturní výchova
Mi serie o película favorita
- tvorba vlastního textu, reakce na otázky, konverzační cvičení
Člověk a společnost
Na vybraných příkladech uvádí rizika společenských vlivů na životní prostředí. chování lidí k životnímu prostředí
Charakterizuje českou politickou a a kulturní scénu na konci 19. století. staročeši / mladočeši
fundamentálky
punktace
Člověk a svět práce
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.

Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy.

Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.

Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů.

Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
Matematicko fyzikální základ
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem • tepelná rovnováha
• přenos tepla
• tepelná izolace
Svět přírody
Rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků.

Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému.
geologický vývoj, práce s geologickou mapou ČR

ochrana životního prostředí, chráněná území, globální problémy a jejich řešení


PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - zážitky a zkušenost z Evropy a světa
Estetická výchova
realizuje podle svých individuálích schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů. hudební styly a žánry období od padesátých let 20. století Prezentace na vybraný hudební styl
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. protahovací a posilovací cvičení, cvičení s hudbou, turistika (cykloturistika) a pobyt v přírodě

Aktivně se vyhýbá činnostem které jsou v rozporu s jeho zdravotním oslabením.

PT: osobnostní a sociální výchova - morální rozvoj . hodnoty, postoje, praktická etika
plnění LON výzvy