8.6.2020 - 26.6.2020, 7.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od poloviny 15. století do druhé poloviny 18. století.

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci (gramatická a stylistická cvičení)

Porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
Klasicismus - Moliéreživotopis
online procvičování


drama jako literární druh (tragédie, komedie, činohra), prozaický text zpracovaná do dramatické nebo filmové podoby, termín "motiv"
mezipředmětové propojení (ICT)
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - cvičení pro rozvoj kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích. - Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Žák se zeptá na základní informace.
- zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
- zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět - "will" v otázkách
Vesmír, Budoucnost
Vyjádření budoucnosti pomocí "will".
Aktivity spojené s projektem Erasmus+.
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu.

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
•porozumění významu slov a slovních spojení za využití obrazové podpory


•představování sebe a členů rodiny
•sdělení informací
•popis skutečností"

PT: Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - Komunikace.

Téma: Essen und Trinken
Španělský jazyk
zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se
každodenních témat.
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
časové údaje
časování sloves
překlad textu, tvorba otázek
?Quién es? - reakce na otázky vztahující se k textu
PT: Multikulturní výchova - osobnosti španělsky mluvících zemí
Člověk a společnost
rozpozná základní znaky baroka, uvede jeho představitele a příklady významných kulturních památek.

na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus.
Baroko a osvícenstvísrovnání způsobu vlády v jednotlivých státech Evropy 17. a 18. století
Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit.

Porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků.
světové hospodářstvísektorová a odvětvová struktura hospodářství, územní dělba práce
Informační a komunikační technologie
Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji. tvorba životopisu náležitosti životopisu strukturovaný životopis umimeprogramovat.cz
Člověk a svět práce
Navrhne a sestaví jednoduchý model, popřípadě ověří jeho funkčnost.
sestaví model z papíru, dřeva, špejlí, látky, květin a stavebnice, případně připraví dle receptu pokrm (nápoj)
Matematicko fyzikální základ
Rámcově předpoví, jak se změní délka a objem tělesa při změně teploty
Formuluje ařeší reálnou situaci pomocí rovnic
Tepelná délková roztažnost
Slovní úlohy s využitím rovnic
Svět přírody
Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi.

Rozlišuje a uvede příklady systému organismů - populace, společenstva, ekosystémy.

Objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému.

Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam.
vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím, ekosystém


ekosystém, populace, společenstvo


živé a neživé složky ekosystému, jejich působení na organismy


potravní řetězce
EKOLOGIE
- čím se zabývá
- vzájemné vztahy a složky ekosystému
- ochrana přírody

Učebnice: Přírodopis 6 - str. 16-17, 104-109

PT: Environmentální výchova, ekosystémy - les, vodní zdroje, moře, tropický deštný les, lidské sídlo, kulturní krajina
Estetická výchova
realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů hudební styly a žánry období do padesátých let 20. století. Scat, hlasová hygiena a hlasová improvizace, seznámení s hudebníky využívající scat a hlasovou improvizaci ve vlastní tvorbě, vlastní zvuková nahrávka
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
protahovací a posilovací cvičení, kompenzační cviky, zdravotní TV,
turistika (cykloturistika) a pobyt v přírodě