11.5.2020 - 22.5.2020, 7.r.

28 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. Používá správné tvary slov v písemném projevu.

Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od poloviny 15. století do druhé poloviny 18. století.
slovesný vid

soutěž ve skupinách (opakování různých znalostí)

opakování renesance ve světě

renesance v Čechách
barokní literatura
hodnocený kvíz
hodnocený kvíz -renesance
Anglický jazyk
•Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.

•Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat. - Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění.
- zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci

- porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
Vesmír a Budoucnost
Vyjádření budoucnosti pomocí "will".
Aktivity spojené s projektem Erasmus+.
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. •tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých vět a slovních spojení Skloňování podstatných jmen ve 3. pádě
Španělský jazyk
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
zapojí se do jednoduchých rozhovorů.

La hora y el tiempo, číslovky otázky na čas, tvorba vět
schůzka - jak se domluvit na schůzku
tajenka - slovní zásoba - slovesa
Člověk a společnost
Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie.

Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly a nastávají a co je jejich příčinou.

Habsburkové v českých zemích 1526-1618
vývoj světových regionů
Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti.
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. graf - plošný referáty úkoly - umimeprogramovat.cz
Člověk a svět práce
Navrhne a sestaví jednoduchý model, popřípadě ověří jeho funkčnost.
sestaví model z papíru, dřeva, špejlí, látky, květin,........
Matematicko fyzikální základ
Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy.
Využívá zákonitostí o šíření tlaku v klidných tekutinách
PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁN KONSTRUKČNÍCH ÚLOH
Archimédův zákon v klidných tekutinách.
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy a zařazuje je do hlavních skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (třída: Hmyz + jeho řády)

rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (třída: Hmyz + jeho řády); práce s atlasem

projevy živočichů v přírodě, způsob života (třída: Hmyz + jeho řády)

přizpůsobení živočichů podmínkám prostředí (třída: Hmyz + jeho řády)

význam živočichů (třída: Hmyz + jeho řády)

zásady bezpečnosti a hygieny (třída: Hmyz + jeho řády)
Bezobratlí živočichové:
třída: Hmyz
- hmyz s proměnou dokonalou a jeho řády:
- Síťokřídlí
- Blechy
- Chrostíci,
- Dvoukřídlí
- Blanokřídlí
- Motýli
- Brouci

Učebnice: Přírodopis 6 - str. 86-101 + Doplňkové materiály v rámci Google Classroom
Estetická výchova
ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích. komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření. Sociální rozměr umění – projekt „Lepší svět“ - realizace vybraných aktivit a získání zpětné vazby
Tělesná výchova
Užívá osvojované názvosloví na úrovni diváka a uživatele internetu.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.protahovací a posilovací cvičení, kompenzační cviky, zdravotní TV,
turistika (cykloturistika) a pobyt v přírodě