8.6.2020 - 26.6.2020, 6.r.

19 . 9 . 2021

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby.
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Využívá poznatků o jazykové normě k vlastnímu psanému tvůrčímu projevu.
Starý a Nový zákon
literární forma próza a poezie
literární druh - lyrika
rozvíjející větné členy, druhy přísudkuvypravování
Biblické příběhy - práce ve dvojici, reprodukce příběhu
básně - četba ukázek z PS, dojmy a pocity
PT: Osobnostní a sociální výchovaopakování větného grafu a rozboru věty, zadání na umimecesky.cz

PT: osobnostní a sociální výchova
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. - Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči.

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
• promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou

• psaní krátkých jednoduchých popisů sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vět propojených základními spojkami
psaní jednoduchých textů vyjadřujících např. poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět
Opakování probraných gramatických jevů a slovní zásoby.
Téma - Entertainment - zábava v době karantény.
Člověk a společnost
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.
Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik.
Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku christianizace a vzniku států.
Antický Řím.
Typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné).
Etnický obraz Evropy po stěhování národů.
Změny způsobené přijetím křesťanství.
2.triumvirát, principát, adoptivní císaři dominát.
Kultura Říma.
Počátky křesťanství.
Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí. Charakter člověka.
Informační a komunikační technologie
Aktivně využívá výukové programy.
Člověk a svět práce
Poznávání technických materiálů a jejich vlastností v návaznosti na spojování materiálů. Využití spojovacích materiálů. Nový druh spojovacího prvku - nýt. Nýtování v praxi.
Opakování - ostatní spojovací prvky.
Ukázka nýtování. Kvíz. Opakování.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel. početní operace se zlomky (sčítání odčítání, násobení, dělení, kombinace operací)
Slovní úlohy se zlomky.
Svět přírody
Určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu.

Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům.

Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku.

Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin.

Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů.

Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin k podmínkám prostředí.
fotosyntéza - teplo, světlo, oxid uhličitý, voda
uspořádání stavby rostlinného těla
stavba a význam jednotlivých částí těla rostlin

základní princip fotosyntézy, dýchání rostlin, rozmnožování a růst rostlin

rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem (herbář)

adaptace rostlin k různým podmínkám prostředí (herbář)
práce na dlouhodobém úkolu - herbář

dokument o rostlinách

poznávačka
Ovládá základy topografie a orientace v terénu.

Rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině.

Přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonnitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.
Krajina kolem mého domova.
Estetická výchova
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolicých, expresivních a mediálních.

Tvorba abstraktní papírové sochy
Tělesná výchova
Usiluje o rozvoj své tělesné kondice.
Rozvoj pohybových schopností pomocí instruktážních videí.

Pohyb v přírodě (turistika, běh, kolo...).