3.2.2020 - 14.2.2020, 7.r.

23 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci (gramatická a stylistická cvičení)

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.

Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Uvádí základní literární směry světové literatury středověkého období a jejich významné představitele.

vztahy mezi větami
Anglický jazyk
Žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.

Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
- porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům

- odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí
- porozumění běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají probíraných témat
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – reálie anglicky mluvících zemí.

Minulé časy průběhový a prostý.
Počasí a přírodní problémy. Reálie Británie.
Aktivity spojené s projektem Erasmus+
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. •psaní slov, slovních spojení a vět na dané téma
• sestavování krátkých písemných sdělení, pozdravů, poděkování, dotazů či vzkazů
Gramatika:

Zápor v německé větě.

Časování vybraných nepravidelných sloves.

Časové předložky "um, am, im"

Téma: Jahreszeiten, Wetter, Wettervorhersage
Španělský jazyk
-napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
-zapojí se do jednoduchých rozhovorů
předložky místa, sloveso ESTAR a HAY, umístění předmětu ve třídě

slovesa 1. třídy - opakování, nově slovesa 2. a 3. třídy
tvorba pomocného listu, testík na daný jev
otázky a odpovědi - Kde co je, jak to vypadá
- téma : Animales, tvorba vlastního textu s využitím osvojené slovní zásoby
Člověk a společnost
Vymezí vztah křesťanství ke kacířství i jiným věroukám.

Rozpozná základní znaky gotiky, uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek z tohoto období.
Přemyslovští králové (Přemysl Otakar I. - Václav III.)
Lucemburkové v českých zemích (Jan Lucemburský - Václav IV.)
gotické umění a vzdělanost, gotické památky
Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR, jejich orgánů a institucí.

Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.
orgány státní moci v ČR

orgány samosprávy
PT: Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola – demokratické principy a hodnoty v každodenním životě školy.

PT:Výchova demokratického občana, formy participace občanů v politickém životě - samosprávní jednotky státu.
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem. úvod do používání funkcí, tvorba grafu google tabulky
Člověk a svět práce
Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí.

Uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení.
bankovnictví


služby bank, aktivní a pasivní operace
Matematicko fyzikální základ
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
Řeší aplikační úlohy na procenta
PRáce s tabulkami a grafy. čtení informací. Aritmetický průměr.
Základní zavedneí pojmu procenty. Výpočet počtu procent a procentuální části. - jednoduché příklady
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů.

Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších jednotek.

Rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy a zařazuje je do hlavních skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí - žahavci, ploštěnci)

stavba a funkce orgánů, orgánových soustav (bezobratlí - žahavci, ploštěnci)

taxonomických systém živočichů (bezobratlí - žahavci, ploštěnci)

rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (bezobratlí - žahavci, ploštěnci); práce s atlasem

projevy živočichů v přírodě, způsob života (bezobratlí - žahavci, ploštěnci)

přizpůsobení živočichů podmínkám prostředí (bezobratlí - žahavci, ploštěnci)
význam živočichů (bezobratlí - žahavci, ploštěnci)

zásady bezpečnosti a hygieny (bezobratlí - žahavci, ploštěnci)
Bezobratlí živočichové:
kmen: Žahavci
- základní charakteristika
- bližší informace o skupinách a jejich zástupcích (polypovci, medúzovci, korálovci, čtyřhranky)

kmen: Ploštěnci
- základní charakteristika
- bližší informace o skupinách a zástupcích (ploštěnky, tasemnice, motolice)

Učebnice: Přírodopis 6 - str. 48-55
Estetická výchova
užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb.
počítačová grafika, fotografie, video, animacereprodukce zpěvu a jednoduchého doprovodu.
Přebal LP desky /CD/ hudební plakát/ animace/videoklipVlastní text k vybrané písni – vymýšlení, nácvik, záznam
Tělesná výchova
Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.přehazovaná - průpravná cvičení (útok a blok), doplňkové sporty (sálová kopaná, florbal)