11.5.2020 - 22.5.2020, 6.r.

31 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo (vypravování, popis, zachycení dojmu z uměleckého díla textem i obrazem, formulace vlastního názoru).

Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu (řízená diskuse, dialog, použití vhodných komunikačních prostředků vzhledem k záměru mluvčího a kom.situaci). PT: Osobnostní a sociální výchova

Líčení -tvorba vlastního textu
Vypravování - základní informace

literární druhy - opakování
Starý a Nový zákonvětné členy - větné grafy
kahoot, záznamy z povinné četby
drama - tragédie a komedie, divadla v ČR
křesťanství - Bible, Starý zákon - příběhy


předmět, grafy vět, procvičování
PL - opakování
kvíz na bě/bje/pě/mě/mně
opakování pádů
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. - Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.

Žák adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
• vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům

• zapojování se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci
• poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět

Porovnávání věcí a lidí za použití stupňování přídavných jmen (druhý a třetí stupeň).
Fráze as..as.. pro porovnávání.
Velká Británie a Počasí
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.
Antické Řecko a Řím.
Typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné).
Kultura starověkého Řecka (divadlo - tragédie, komedie, všeřecké hry, náboženství, věda a vzdělanost, malířství, sochařství, architektura, každodenní život).
Odkaz starověkého Řecka.
Shrunjící opakování Řecka - kvíz Kahoot!.
Etruskové a úvod do starověkého Říma.
Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Projevy vandalismu.
Informační a komunikační technologie
Aktivně využívá výukové programy.
Člověk a svět práce
Poznávání technických materiálů a jejich vlastností v návaznosti na spojování materiálů (stavba hmyzího hotelu).

Technické materiály a jejich použití.
Dokončení tématu - druhy dřeva, a jejich využití. Vlastnosti dřeva. Poznávání dřeva.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel. znázornění zlomků
porovnání zlomků
převod zlomku na smíšené číslo a zpět
rozšiřování zlomků
krácení zlomků
Svět přírody
Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích.

Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků.
Stavba a rozdělení hub, práce s atlasem hub, zásady sběru, první pomoc při otravě houbami

Členění z hlediska výživy hub, význam hub

stavba, výskyt a význam lišejníků, symbióza
samostatná dlouhodobá práce - atlas hub

referáty - první pomoc při otravě houbami

dokument - houby a lišejníky
Organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.

Ovládá základy topografie a orientace v terénu.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétních regionech.
Mapy - práce s turistickou mapou, tvorba vlastní mapy.
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.
Hudební aktivity

hlasová hygiena, techniky vokálního projevu (scat, falzet, aj.) a jejich využití při zpěvu a mluvním projevu
Hlasová hygiena, techniky kultivace hlasu, rozezpívání. Scat - seznámení s hlasovou improvizací a hudebníky, kteří ji využívají, vlastní hlasová improvizace
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.

Usiluje o rozvoj své tělesné kondice.
Tvorba vlastního krátkého videa dle zadání v Učebně.

Protahovací a kompenzační cvičení, jóga.

Pohybová cvičení s hudbou.

Rozvoj silových a vytrvalostních schopností v rámci posilování s vlastní váhou.

Výuková videa s metodikou jednotlivých sportů. (Učebna)