27.4.2020 - 8.5.2020, 6.r.

28 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Používá pravidla pro psaní správných koncovek v přísudku.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Líčení - základní informace, básnické prostředky (přívlastky, personifikace, přirovnání).


skladba věty jednoduché


shoda přísudku s podmětem


drama
grafy vety jednoduché, práce s textem a role větných členů, dokončení textu, práce s video ukázkou ( dokument)
větné členy rozvíjející - přívlastek a příslovečná určení, předmět
umimecesky.cz
psaní bě/bje, pě/pje
tragédie a komedie, kultura žije - divadlo
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
• vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům - Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
• promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou - Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči.
Rozšiřování slovní zásoby o přídavná jména.
Porovnávání věcí či lidí pomocí druhého stupně přídavných jmen.
Použití stupňování přídavných jmen. Počasí. Předpověď počasí.
V učebnici lekce 5
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.
Výchova demokratického občana – základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita.
Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.
Řecko pod nadvládou Makedonie.
Alexandr Veliký a jeho říše.
Úvod do kultury starověkého Řecka (divadlo - tragédie, komedie, všeřecké hry, náboženství, věda a vzdělanost, malířství, sochařství, architektura, každodenní život).
Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady.
Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování.
Trestní právo.
Trestní odpovědnost osob.
Přestupek x trestný čin.
Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát - základy práva.
Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát - odpovědnost jedince za své činy a postoje.
Informační a komunikační technologie
Aktivně využívá výukových programů.
Člověk a svět práce
Poznávání technických materiálů a jejich vlastností v návaznosti na spojování materiálů (stavba hmyzího hotelu). Technické materiály (dřevo) a jejich použití.
Znalost základních dřev a jejich základní vlastnosti.
Kvíz 3 + poznávačka.
Matematicko fyzikální základ
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.

Využívá potřebnou matematickou symboliku.


Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí.
konstrukce trojúhelníků, když máme zadány...
tři strany
dvě strany a jeden úhel
jednu stranu a dva úhly

Popis konstrukce.
šíření světla, zdroj světla, barevné spektrum
pomůcky: sešit, propiska, tužka, pravítko, kružítko, úhloměr, červená pastelkapostup:
náčrtek (tužka a pastelka), konstrukce trojúhelníku (tužka, pravítko, kružítko, úhloměr)
popis konstrukce (propiska)
Svět přírody
Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků.

Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích.

Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků.
rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (savci)

Stavba a rozdělení hub, práce s atlasem hub, zásady sběru, první pomoc při otravě houbami

Členění z hlediska výživy hub, význam hub

stavba, výskyt a význam lišejníků, symbióza
kontrola skupinové práce

samostatná dlouhodobá práce - atlas hub

referáty - první pomoc při otravě houbami
Organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.

Ovládá základy topografie a orientace v terénu.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich.

Vytváří a využívá osobní myšlenková schémata a mapy pro orientaci v konkrétních regionech.
Travel guide - tvorba průvodce s využitím dosud nabytých znalostí (práce s atlasem, zeměpisné souřadnice, čas na Zemi).

Mapy - podstata, obsah, dělení, tvorba.

Práce s turistickou mapou.
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.
Hudební aktivityhlasová hygiena, techniky vokálního projevu (scat, falzet, aj.) a jejich využití při zpěvu a mluvním projevu
Hlasová hygiena - hlasová rozcvička, intonování vybraných písní, scat
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.

Usiluje o rozvoj své tělesné kondice.

Protahovací a kompenzační cvičení, jóga.

Pohybová cvičení s hudbou.

Rozvoj silových a vytrvalostních schopností v rámci posilování s vlastní váhou.

Výuková videa s metodikou jednotlivých sportů. (Učebna)