23.3.2020 - 3.4.2020, 6.r.

29 . 3 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
Používá správné tvary slov v písemném projevu.

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby.

bajkyzájmena a číslovkypovinná četba
práce s prac. sešitem - str. 5 a 6
práce s textem - PL na téma Bajky


PL doplnění, kvíz na zájmena a jejich skloňování - na body + zájmeno s sebou a sebou
Číslovky - uč. str. 52-54, PL na vyplnění
odevzdání do 30. 3.
Anglický jazyk
Žák popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
• popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět
• porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text)
Průřezové téma:
Multikulturní výchova, multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.

Slovní zásoba spojená s geografií
Velká Británie
Použití stupňování přídavných jmen, Počasí. Předpověď počasí.
V učebnici lekce 5
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
Antické Řecko.
Typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné).
Společnost a způsob vlády ve Spartě, v Athénách.
Raná řecká tyranida. Sparta. Athény.
Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky.
Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů.
Typy a formy států.
Demokratické a nedemokratické vedení.
Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - principy demokracie.
Informační a komunikační technologie
Zpracuje a prezentuje svou domácí práci. práce s fotkami a videem doporučený software- iMovie, Windows movie maker, Youtube studio (online)
Člověk a svět práce
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň. Znalost základních spojovacích materiálů. Spojování jednotlivých dřevěných dílů stavby "hmyzího hotelu". Spojovací materiály. Vlastnosti technických materiálů.
Výplně do stavby "hmyzího hotelu".
Důraze na konečnou podobu finálního výrobku. Snaha o dosažení co největší přesnosti a funkčnosti finálního výrobku – podle vyhotoveného plánu/výkresu.
Matematicko fyzikální základ
Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem.
Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet.
grafické přenášení úhlů
konstrukce osy úhlu
grafické sčítání a odečítání úhlů
procvičování úhly¨

Magnety a jejich vlastnosti (učebnice fyziky str 74)
Působení magnetu na tělesa různých látek (učebnice fyziky str 76)
Magnetická indukce a magnetování (učebnice fyziky str 77)
Magnetické pole a magnetické indukční čáry (učebnice fyziky str 79)
Magnetické pole Země, kompas (učebnice fyziky str 81)

učebnice Fyzika 6 Fraus (velká modrá)
Pokud ji nemáte doma, nevadí, listy vám nafotím a budu sdílet v Google učebně u jednotlivých úkolů.
Svět přírody
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků.
rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (savci)

- primáti (poloopice, opice)

rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (savci)

Stavba a rozdělení hub, práce s atlasem hub, zásady sběru, první pomoc při otravě houbami
testík - chobotnatci, kytovci, letouni a hmyzožravci

dokumenty BBC - Život savců

Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii.

Organizuje a vyhodnocuje geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.

Ovládá základy topografie a orientace v terénu.
Zeměpisné souřadnice - vyhledávání a určování zeměpisných souřadnic v atlase + určování dalších geografických pojmů.

Čas na Zemi - časové jednotky, časová pásma, mezinárodní datové hranice
Estetická výchova
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
vztah hudby, výtvarného a dalších druhů umění


počítačová grafika, fotografie, video, animace
Vytváření ilustrace k vybrané písni, libovolná výtvarná technika


Koláž / materiálová koláž - Záznam jednoho dne mého života
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence.

Usiluje o rozvoj své tělesné kondice.
Výuková videa s metodikou jednotlivých sportů (Učebna).

Protahovací a kompenzační cvičení, jóga.

Pohybová cvičení s hudbou.

Rozvoj silových schopností v rámci posilování s vlastní váhou.